kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017

Różnice kursowe w przypadku, gdy zapłata dokonywana jest w innej walucie obcej niż wystawiono fakturę

Otrzymaliśmy fakturę dokumentującą zakup towarów, wystawioną w funtach brytyjskich. Płatności za tę fakturę dokonaliśmy z rachunku walutowego prowadzonego w euro. Czy w tej sytuacji na koncie rozrachunkowym z kontrahentem powstaną różnice kursowe?

Jeżeli kurs zastosowany do wyceny dokonanej przez jednostkę zapłaty za towar różni się od kursu zastosowanego do wyceny faktury dokumentującej zakup tego towaru, to na koncie rozrachunkowym powstaną różnice kursowe. Będzie tak również wtedy, gdy zapłata następuje w innej walucie obcej niż wystawiono fakturę.

W świetle art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w ww. pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Ustawa o rachunkowości nie definiuje wprost pojęcia różnicy kursowej. W art. 30 ust. 4 mówi jedynie, że różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych (z wyjątkiem dotyczących inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych), powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku rozliczania transakcji zakupu towarów wyrażonej w walucie obcej, różnice kursowe na rozrachunkach powstaną więc w wyniku zastosowania różnych kursów wobec otrzymanej faktury i dokonanej zapłaty. Różnice te zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, zapisem:

1) dodatnie różnice kursowe:

- Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe",

2) ujemne różnice kursowe:

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",

- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" (...).

Wyjaśnień udzieliła redakcja
Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory walutowe i różnic kursowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60