kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa

Terminarz - Styczeń

 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi KAS informacji o cenach transferowych TPR-C/TPR-P, której termin złożenia upłynął we wrześniu 2022 r.,
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął we wrześniu 2022 r.

  Uwaga!

  Termin do złożenia przez podmioty powiązane:

   - informacji o cenach transferowych (TPR), o której mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy o pdof i art. 11t ust. 1 ustawy o pdop (w ich brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.) oraz

   - oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy o pdof i art. 11m ust. 1 ustawy o pdop (w ich brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.),

  przedłużono o 3 miesiące. Przedłużenie to dotyczy sytuacji, gdy termin do ich złożenia upłynął/upłynie w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wynika tak z art. 31z ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

  Zatem w przypadku gdy termin ten upłynął w okresie od 1 do 30 września 2022 r., podmioty powiązane zobowiązane są dopełnić wspomnianych obowiązków do 2 stycznia 2023 r.

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2022 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2022 r. od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZPIT-NZS) za grudzień 2022 r. oraz wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do grudnia 2022 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w grudniu 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za grudzień 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w grudniu 2022 r.
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2022 r.
 • wpłata składek ZUS za grudzień 2022 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku leśnego za styczeń 2023 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK
 • wpłata składek ZUS za grudzień 2022 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za grudzień 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za grudzień 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata grudzień 2022 r. lub ostatni kwartał 2022 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za grudzień 2022 r. - o ile rok podatkowy podatnika:

   - pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a podatnik do 20 stycznia 2023 r. nie złożył zeznania CIT-8AB i nie dokonał zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o pdop,

   - jest inny niż kalendarzowy

 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w grudniu 2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w grudniu 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za grudzień 2022 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata za grudzień 2022 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • złożenie na 2023 r. na potrzeby działalności gospodarczej pisemnego:

   - oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym – w przypadku rezygnacji w 2023 r. z opodatkowania w formie karty podatkowej,

   - zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej - w przypadku wyboru na 2023 r. opodatkowania według skali podatkowej

 • złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2023 r.
 • wpłata na PFRON za grudzień 2022 r.
 • wpłata podatku VAT za grudzień 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za grudzień 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za grudzień 2022 r. (część ewidencyjna i deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za grudzień 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2022 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za grudzień 2022 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za grudzień 2022 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2022 r.
 • pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający na dzień 1 stycznia 2023 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, powinien poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego (o ile podjął taką decyzję) w pierwszym miesiącu 2023 r.
 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2023 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022 r. (PIT-11)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2022 r. (PIT-8C)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2022 r. (PIT-40A/11A)
 • złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o wyborze na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD) - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zaliczkach na podatek dochodowy za 2022 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2022 r. (PIT-8AR)
 • złożenie (do urzędu skarbowego) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2022 r. (PIT-R)
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2022 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad 2022 r.
 • złożenie do urzędu skarbowego deklaracji CIT-6AR przez:

   - spółkę przejmującą o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w 2022 r.,

   - spółkę, która w 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop,

  której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

 • złożenie do urzędu skarbowego przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2022 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • złożenie do urzędu skarbowego przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od:

   - należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2022 r. (CIT-10Z),

   - dochodów (przychodów), o których mowa w art. 22 ustawy o pdop osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2022 r. (CIT-6R)

 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w październiku 2022 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w październiku 2022 r.

  Uwaga!

  Termin do złożenia przez podmioty powiązane:

   - informacji o cenach transferowych (TPR), o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy o pdof i art. 11t ust. 1 ustawy o pdop (w ich brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.) oraz

   - oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy o pdof i art. 11m ust. 1 ustawy o pdop (w ich brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.),

  przedłużono o 3 miesiące. Przedłużenie to dotyczy sytuacji, gdy termin do ich złożenia upłynął w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wynika tak z art. 31z ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

  Zatem w przypadku gdy termin ten upłynął w okresie od 1 do 31 października 2022 r., podmioty powiązane zobowiązane są dopełnić wspomnianych obowiązków do 31 stycznia 2023 r.

 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za grudzień 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za IV kwartał 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za IV kwartał 2022 r.
PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Vat należny??
Firma zakupiła Albumy(pamiątka upamiętniająca wmurowania kamienia pod budowę nowego Obiektu tej Firmy). Zakup zwolniony, koszt ok.160zł za jeden Album. Albumy przekazane naszym kontrahentom. Od zakupionych albumów mam obowiązek naliczyć Vat (...)
Wpłacony zadatek na najem w bilansie
Gdzie powinno wykazać się w bilansie zadatek wpłacony w 2022 roku na poczet usługi najmu w 2023 roku (faktura nie została wystawiona, gdyż obowiązek podatkowy przy usługach najmu powstanie z (...)
Pracownik w SPA podczas delegacji
Dzień dobry, Podczas wyjazdu służbowego pracownik skorzystał ze SPA na łączną kwotę 750,00 zł. Czy powinnam tą wartość doliczyć mu do przychodu i opodatkować?
Ppk....
Deklaracje o rezygnacji można składać najwcześniej z datą od 1.03.23r, do którego marca można je składac? prosze o pomoc
Kilometrówka + inne wydatki
Hej, dawno nie miałam użycia w delegacji prywatnego samochodu pracownika. Wypłacamy mu kilometrówkę wg EPP + +autostrada+parkowanie. Czy KUPem jest tylko kilometrówka, a pozostałe wydatki NKUP?
Rozliczam sama pit 37
Rozliczam się wspólnie z mężem podstawa do obliczenia podatku wyszła 29.321 zł 29.321*12%-3600 = -81,48 czyli podatek wynosi 0 zł i od tego momentu nie wiem jak (...)
Błąd w rozrachunkach jak to poprawić ;/
Mam taki problem, na BO 2021 miałam zus pracodawcy w kwocie 25 tyś, pózniej w styczniu 22, zawiesiłam ten zus na koncie 403 nkup, bo był kosztem dopiero w lutym, (...)
TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH zobacz ofertę prenumeraty

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.