kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016

Faktura w walucie obcej wystawiona przez krajowego kontrahenta

Jednostka otrzymała od krajowego kontrahenta fakturę wystawioną w walucie obcej za wykonaną na jej rzecz usługę transportową. Jaki kurs zastosować do przeliczenia tej faktury, tj. kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, czy kurs z dnia poprzedzającego dzień zapłaty?

Dla celów bilansowych i podatku dochodowego koszt wynikający z faktury wystawionej przez kontrahenta krajowego w walucie obcej przelicza się na złote po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Przeliczenie dla celów rachunkowych

W celu ujęcia w księgach rachunkowych faktury wystawionej w walucie obcej należy dokonać przeliczenia kwot wykazanych w tej fakturze po odpowiednim kursie. Dla celów bilansowych operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Wynika to z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Przeliczenie dla celów podatku dochodowego

Z przepisów ustaw o podatku dochodowym wynika, że koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (por. art. 15 ust. 1 zdanie drugie ustawy o PDOP i art. 11a ust. 2 ustawy o PDOF). Ponadto, według art. 15a ust. 7 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 24c ust. 7 ustawy o PDOF, za koszt poniesiony uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

W pytaniu wskazano, że jednostka otrzymała od kontrahenta krajowego fakturę za wykonaną na jej rzecz usługę transportową. W tej sytuacji właściwym kursem do przeliczenia kosztu wyrażonego w walucie obcej będzie dla celów bilansowych i podatku dochodowego kurs średni ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Przeliczenie dla celów VAT

Kurs właściwy dla celów rachunkowych i podatku dochodowego może się różnić od kursu obowiązującego dla celów VAT. Według art. 31a ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. W myśl art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje generalnie z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Uwzględniając treść art. 106e ust. 11 ustawy o VAT, należy również wskazać, że gdy kontrahent polski wystawi kontrahentowi polskiemu fakturę w walucie obcej, obowiązany jest kwotę VAT wykazać w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych do przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Nabywca zatem nie dokonuje odrębnego przeliczenia kwoty VAT na złote (odlicza bowiem kwotę VAT wykazaną w fakturze już przeliczoną na złote przez sprzedawcę - oczywiście o ile przysługuje prawo do odliczenia). Dla celów ewidencji VAT (i wykazania zakupu w deklaracji VAT) musi jedynie dokonać przeliczenia na złote kwoty netto wyrażonej w walucie obcej.

Przykład
  1. Dnia 20 maja 2016 r. jednostka otrzymała od kontrahenta krajowego fakturę za usługę transportową na kwotę brutto wynoszącą 615 euro, w tym VAT 115 euro. Usługę wykonano 18 maja 2016 r. i w tym samym dniu wystawiono fakturę. Kwota VAT wykazana w tej fakturze w złotych polskich wyniosła 488,75 zł i wynikała z następującego obliczenia: 115 euro × kurs średni NBP z dnia 17 maja 2016 r., tj. 4,25 zł/euro (kurs przykładowy).
     
  2. Jednostka uregulowała zobowiązanie 25 maja 2016 r. z rachunku walutowego. Kurs średni NBP z dnia 24 maja 2016 r. wynosił 4,28 zł/euro (kurs przykładowy).
     
  3. Na rachunku walutowym jednostki w dniu zapłaty znajdowało się 1.000 euro. Zostały one wycenione w dniu wpływu na ten rachunek po kursie wynoszącym 4,20 zł/euro (kurs przykładowy).
     
  4. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura za usługę transportową:      
   a) wartość netto: 500 euro × 4,25 zł/euro = 2.125,00 zł 30  
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu: 488,75 zł 22-1  
   c) wartość brutto zobowiązania: 2.613,75 zł   21
   d) rozliczenie kosztów zakupu usługi transportowej: 2.125,00 zł 40-2 30
2. WB - zapłata zobowiązania z rachunku walutowego:
615 euro × 4,28 zł/euro = 
2.632,20 zł 21 13-1
3. Obliczenie różnic kursowych:      
   a) ujemna różnica kursowa na rozrachunkach:
        2.632,20 zł - 2.613,75 zł =
18,45 zł 75-1 21
   b) dodatnia różnica kursowa na rachunku walutowym:
        615 euro × (4,28 zł/euro - 4,20 zł/euro) =
49,20 zł 13-1 75-0

Księgowania:

Faktura w walucie obcej wystawiona przez krajowego kontrahenta

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory walutowe i różnic kursowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60