kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 29 (1174) z dnia 9.04.2015

Jak ustalić wysokość składki wypadkowej na nowy rok składkowy?

Od 1 kwietnia 2015 r. rozpoczął się nowy rok składkowy w ubezpieczeniu wypadkowym. Będzie on trwał do 31 marca 2016 r. Niektórym płatnikom wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe wskaże ZUS. Informację o wyznaczonej składce prześle im w stosownym zawiadomieniu. Wszyscy pozostali płatnicy muszą ustalić ją samodzielnie. Składkę wypadkową ustaloną według nowej stopy procentowej po raz pierwszy płatnicy rozliczą w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za kwiecień 2015 r., które przekażą w maju br. Niektórzy zapłacą ją w niższej wysokości.

Trzeba policzyć ubezpieczonych

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca następnego roku.

Aby prawidłowo wyznaczyć stopę procentową składki wypadkowej obowiązującej w obecnie trwającym roku składkowym (tj. od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.), należy ustalić liczbę osób, które płatnik zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego w 2014 r. Liczbę tę oblicza się jako iloraz sumy osób ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2014 r. i liczby miesięcy, przez które w 2014 r. płatnik był zgłoszony w ZUS przez co najmniej 1 dzień. Liczbę ubezpieczonych zaokrągla się (zgodnie z zasadą matematyczną) do jedności.

Odmienne zasady ustalania liczby ubezpieczonych dla celów określenia wysokości stopy procentowej składki wypadkowej obowiązują płatników, którzy zostali zgłoszeni w ZUS w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku. W tym bowiem okresie liczbę ubezpieczonych należy ustalić na podstawie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w ciągu miesiąca kalendarzowego, od którego dany płatnik został zgłoszony w ZUS. Zasada ta ma jednak zastosowanie tylko do płatników, którzy:

 • są zgłaszani po raz pierwszy w ZUS (przy ustalaniu liczby ubezpieczonych bierze się wówczas pod uwagę miesiąc, w którym do ubezpieczenia wypadkowego została zgłoszona pierwsza osoba ubezpieczona),
   
 • w poprzednim roku kalendarzowym nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, tj. byli zarejestrowani w ZUS, ale w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego nie zgłaszali ani jednej osoby do ubezpieczenia wypadkowego,
   
 • byli skreśleni z rejestru REGON na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Trzeba pamiętać, że ustalając liczbę ubezpieczonych w ciągu poszczególnych miesięcy kalendarzowych 2014 r. należy uwzględnić wszystkie osoby ubezpieczone, które w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu przynajmniej jeden dzień. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu miesiąca, daną osobę uwzględnia się jako jednego ubezpieczonego. Niektórych jednak nie należy brać pod uwagę (patrz ramka).

Wykaz osób, których nie uwzględnia się - dla celów ustalenia wysokości składki wypadkowej - w liczbie ubezpieczonych:

 • podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale niepodlegające ubezpieczeniu wypadkowemu (np. pracownik przebywający na urlopie wychowawczym i podlegający z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym)
   
 • pobierające przez cały miesiąc zasiłek macierzyński
   
 • przebywające przez cały miesiąc na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym
   
 • powołane (od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego) do odbycia zasadniczej służby wojskowej
   
 • za które płatnik rozliczył składki ubezpieczeniowe lub wykazał świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych, tj. w miesiącu, w którym rozliczył składki w dokumentach ZUS i w którym osoby te nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu ani jednego dnia

Kto ustala według grupy działalności?

Dla płatników podlegających wpisowi do rejestru REGON, którzy:

 • zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych i
   
 • nie byli zobowiązani do przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe,

stopa procentowa składki wypadkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należą (art. 33 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy…, zwanej ustawą wypadkową).

Grupę działalności ustala się na podstawie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku. Podany jest w nim rodzaj przeważającej działalności określony według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 ze zm.), do której dany płatnik został zaklasyfikowany.

Z kolei płatnik zgłaszany w ZUS w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku, należy do grupy działalności ustalonej dla jego rodzaju działalności według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu, od którego został zgłoszony w ZUS.

Następnie - w oparciu o tabelę stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (zwanego rozporządzeniem wypadkowym) - płatnicy, o których mowa, powinni ustalić stopę procentową składki wypadkowej. Z tabeli tej (patrz tabela na str. 13) należy odczytać wysokość stopy procentowej składki wypadkowej odpowiadającej grupie działalności, do której dany płatnik został zaklasyfikowany według kodu PKD na poziomie sekcji (przykład 1).


Ustalona na dany rok składkowy stopa procentowa składki wypadkowej dotyczy wszystkich osób, za które płatnik rozlicza tę składkę, niezależnie od tego, z jakiego tytułu dana osoba podlega ubezpieczeniom.


W tym roku rozporządzenie wypadkowe zostało znowelizowane (rozporządzenie zmieniające zostało opublikowane w Dz. U. z 2015 r. pod poz. 379). Zmianie uległ załącznik nr 2, określający grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności.

Komu wysokość składki wyznaczy ZUS?

Z samodzielnym ustaleniem wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie muszą się natomiast zmagać płatnicy, którzy spełniają dwa warunki, tj.:

 • w 2014 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych oraz
   
 • przekazali do ZUS informację ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe (tj. za rok 2012, 2013, 2014).

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującą w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. wyznaczy im ZUS. Zrobi to na podstawie danych wykazanych w informacji ZUS IWA.

Przypomnijmy, że informację ZUS IWA składają (do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy) płatnicy, którzy:

 • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który jest składana informacja oraz co najmniej 1 dzień w styczniu następnego roku,
   
 • w roku, za który jest składana informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
   
 • w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA, byli wpisani do rejestru REGON.

Stopę procentową składki wypadkowej organ rentowy ustali takim płatnikom jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której dany płatnik należy, oraz wskaźnika korygującego (wynoszącego od 1 kwietnia 2009 r. w granicach od 0,5 do 1,5) ustalonego dla danego płatnika. Tak wynika z art. 28 ust. 2 ustawy wypadkowej.

Wskaźnik korygujący jest ustalany indywidualnie dla każdego płatnika składek na podstawie wielkości różnicy pomiędzy kategorią ryzyka dla grupy działalności, do której należy płatnik ze względu na rodzaj wykonywanej przez niego działalności (według PKD), a kategorią ryzyka ustaloną przez ZUS dla danego płatnika na podstawie danych wykazanych w informacjach ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.

Aby płatnicy, którym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala ZUS, mogli ją naliczyć według aktualnej stopy procentowej, organ rentowy powinien poinformować ich o nowej wysokości składki nie później niż do 20 kwietnia danego roku. ZUS przekazuje tę informację za pośrednictwem poczty, na druku "Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe za dany rok składkowy". Jeżeli płatnik składek nie otrzyma takiego zawiadomienia do 30 kwietnia, powinien zwrócić się do ZUS o podanie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Pismo w tej sprawie kieruje się do jednostki terenowej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika.

Składka wypadkowa w małych firmach

Najprościej i najszybciej jest ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy:

1) podlegają wpisowi do rejestru REGON i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,

2) nie podlegają wpisowi do rejestru REGON bez względu na to, ilu ubezpieczonych zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego,

3) podlegają wpisowi do rejestru REGON i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, ale nie otrzymali jeszcze zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON zawierającego informację o rodzaju działalności według PKD, a upływa termin opłacenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Dla takich płatników stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności (art. 28 ust. 1art. 33 ust. 2-3 ustawy wypadkowej).

Z załącznika nr 2 do rozporządzenia wypadkowego w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2015 r. wynika, że najwyższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności wynosi 3,6%. Wobec tego wysokość składki wypadkowej dla płatników, o których mowa, od 1 kwietnia 2015 r. wynosi 1,8%, tj. 50% z 3,6% (do 31 marca br. wynosiła - 1,93%, tj. 50% z 3,86%).

Płatnicy, o których mowa w ww. pkt 3, składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłacają zaliczkowo w wysokości ustalonej tak jak dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON zobowiązani są jednak skorygować stopę procentową tej składki oraz złożone uprzednio dokumenty rozliczeniowe za poszczególne miesiące roku składkowego (art. 33 ust. 2 ustawy wypadkowej).


1,8% - taka wysokość stopy procentowej składki wypadkowej obowiązuje obecnie tzw. małych płatników.

Pierwsze rozliczenie z nową składką

Składkę wypadkową nalicza się od tej samej podstawy co składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z kolei w raportach ZUS dla osób, dla których podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof, płatnik nalicza te składki od wszystkich wypłat (podlegających ozusowaniu) dokonanych im (lub postawionych do ich dyspozycji) od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego raporty te dotyczą. W oparciu o przychód (w rozumieniu przepisów podatkowych) nalicza się składki m.in. pracownikom i zleceniobiorcom (wynagradzanym kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie). Od wszelkich wypłat dokonanych takim osobom po 31 marca br. płatnik powinien więc naliczać składkę wypadkową w nowej wysokości (obowiązującej od 1 kwietnia br.) bez względu na to, jakiego okresu wypłaty te będą dotyczyły (przykład 2).

Składka się nie zmienia

Ustalona na dany rok składkowy stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nie ulega zmianie w trakcie jego trwania. Ustala się ją bowiem na rok składkowy, który trwa od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku. Oznacza to, że w razie zwiększenia lub zmniejszenia w ciągu tego okresu liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, płatnik nalicza ją w takiej samej wysokości, aż do zakończenia danego roku składkowego (przykład 3).

Przykład 1

Spółka cywilna w poszczególnych miesiącach 2014 r. zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego następującą liczbę osób:

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba ubezpieczonych 26 26 27 28 28 28 27 27 26 26 26 26

Suma ubezpieczonych w 2014 r. wyniosła 321. Dla celów ustalenia składki wypadkowej liczba ubezpieczonych wynosi więc 27, zgodnie z wyliczeniem: 321 ubezpieczonych : 12 m-cy = 26,75.

Na podstawie danych zawartych w zaświadczeniu REGON spółka ustaliła, że została zakwalifikowana:

 • do rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007 oznaczonej kodem 81.21.Z - "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych",
   
 • do sekcji N - "Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca" - na podstawie dwóch pierwszych cyfr tego kodu - 81 według PKD.

Wobec tego stopa procentowa składki wypadkowej (od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wypadkowego, wynosi 1,2% (do 31 marca 2015 r. było to 1,47%)


Przykład 2

Przedsiębiorca wypłaca pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca. W kwietniu 2015 r. wypłaci więc wynagrodzenia należne za marzec 2015 r. Obowiązująca przedsiębiorcę stopa procentowa składki wypadkowej do 31 marca 2015 r. wynosiła 1,93%, a od 1 kwietnia 2015 r. - 1,8%. Wobec tego od wypłat dokonanych w kwietniu 2015 r., które rozliczy w dokumentach rozliczeniowych składanych za kwiecień br. (dla których termin płatności składek przypada w poniedziałek 15 maja 2015 r.), przedsiębiorca naliczy składkę wypadkową w wysokości 1,8% podstawy wymiaru.


Przykład 3

Przedsiębiorca rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej od 1 grudnia 2014 r. W pierwszych miesiącach jej prowadzenia zatrudniał tylko kilku pracowników. Składkę na ubezpieczenie wypadkowe do 31 marca 2015 r. obliczał więc w wysokości 1,93%, a od 1 kwietnia br. - oblicza ją w wysokości 1,8% podstawy wymiaru. Od czerwca br. przedsiębiorca planuje zwiększyć zatrudnienie do 15 osób. W dalszym ciągu (do końca bieżącego roku składkowego, czyli do 31 marca 2016 r.) przedsiębiorca powinien naliczać składkę wypadkową wg stopy procentowej w wysokości 1,8%. Nową stopę procentową tej składki ustali na rok składkowy, który rozpocznie się dopiero od 1 kwietnia 2016 r. Do ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe konieczne wtedy będzie zsumowanie liczby osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia w ciągu poszczególnych miesięcy 2015 r. i podzielenie przez ilość tych miesięcy.

Składka wypadkowa po przejęciu lub podziale firmy

Wysokość składki wypadkowej jest ustalana konkretnemu płatnikowi, który jest zobowiązany do jej stosowania w danym roku składkowym. Zobowiązanie to wygasa wraz z ustaniem pełnienia funkcji płatnika albo z zakończeniem danego roku składkowego. Od nowego roku składkowego obowiązująca go stopa procentowa jest ustalana na nowo. Jej wysokość jest uzależniona od takich czynników, jak: rodzaj działalności danego płatnika, liczba zgłaszanych ubezpieczonych, a w przypadku płatników, którym wysokość składki wypadkowej wyznacza ZUS - również wysokość wskaźnika korygującego.

Nie ma natomiast żadnych przepisów, które regulowałyby kwestię możliwości sukcesji uprawnienia do posługiwania się określoną wartością stopy procentowej składki, jaka obowiązywałaby nowego płatnika, np. po przejęciu firmy przez inny podmiot lub w wyniku jej podziału na kilka mniejszych. Dopuszczenie w tym przypadku zasady sukcesji mogłoby hipotetycznie prowadzić do sytuacji, w której płatnik stosowałby stopę procentową składki, której wysokość nie byłaby w żaden sposób powiązana z jego sytuacją faktyczną i nie miałaby ona żadnego uzasadnienia w przepisach określających sposób jej ustalania dla danego płatnika.

Oznacza to, że wraz z pojawieniem się nowego płatnika (np. w wyniku przejęcia firmy bądź jej podziału) konieczne jest ustalenie przypisanej jedynie dla niego stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Okoliczności w postaci braku zmian w poziomie zatrudnienia, charakterze i rodzaju prowadzonej działalności czy też zmian ryzyk wypadkowych nie mogą uzasadniać przejęcia przez nowy podmiot prawa do stosowania wysokości stopy procentowej składki wypadkowej, która obowiązywała dotychczasowego płatnika.

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności, obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.
Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
1

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

A-01 9 2,53
2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

A-02 11 3,06
3

Rybactwo

A-03 7 2,00
4

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

B-05 12 3,33
5

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

B-06 13 3,60
6

Górnictwo rud metali

B-07 12 3,33
7

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

B-08 8 2,26
8

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

B-09 9 2,53
9

Produkcja artykułów spożywczych

C-10 6 1,73
10

Produkcja napojów

C-11 6 1,73
11

Produkcja wyrobów tytoniowych

C-12 4 1,20
12

Produkcja wyrobów tekstylnych

C-13 5 1,47
13

Produkcja odzieży

C-14 3 0,93
14

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C-15 3 0,93
15

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli;

produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do

wyplatania

C-16 8 2,26
16

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

C-17 6 1,73
17

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C-18 4 1,20
18

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

C-19 6 1,73
19

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

C-20 6 1,73
20

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C-21 4 1,20
21

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

C-22 6 1,73
22

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

C-23 8 2,26
23

Produkcja metali

C-24 10 2,80
24

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C-25 7 2,00
25

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C-26 4 1,20
26

Produkcja urządzeń elektrycznych

C-27 5 1,47
27

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

C-28 7 2,00
28

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

C-29 6 1,73
29

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

C-30 7 2,00
30

Produkcja mebli

C-31 6 1,73
31

Pozostała produkcja wyrobów

C-32 4 1,20
32

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

C-33 6 1,73
33

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D-35 5 1,47
34

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

E-36 5 1,47
35

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

E-37 6 1,73
36

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E-38 7 2,00
37

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

E-39 4 1,20
38

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

F-41 5 1,47
39

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

F-42 7 2,00
40

Roboty budowlane specjalistyczne

F-43 5 1,47
41

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G-45 3 0,93
42

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G-46 3 0,93
43

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G-47 3 0,93
44

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

H-49 4 1,20
45

Transport wodny

H-50 6 1,73
46

Transport lotniczy

H-51 3 0,93
47

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

H-52 5 1,47
48

Działalność pocztowa i kurierska

H-53 5 1,47
49

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

2 0,67
50

Informacja i komunikacja

J 2 0,67
51

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K 2 0,67
52

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L 3 0,93
53

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M 2 0,67
54

Wynajem i dzierżawa

N-77 4 1,20
55

Działalność związana z zatrudnieniem

N-78 5 1,47
56

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N-79 1 0,40
57

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N-80 3 0,93
58

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

N-81 4 1,20
59

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82 2 0,67
60

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O,U 3 0,93
61

Edukacja

P 3 0,93
62

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Q 4 1,20
63

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R 3 0,93
64

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

S,T 3 0,93
* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy… (Dz. U. z 2013 r. poz. 878 ze zm.)

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory składek ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.