kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Składki ZUS przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej w 2018 r.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, dalej zwana przedsiębiorcą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie. Na takich samych zasadach ubezpieczeniom w ZUS podlega osoba współpracująca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności.

Składki na przedmiotowe ubezpieczenia za siebie i osobę współpracującą opłaca w całości przedsiębiorca.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych (art. 18 ust. 8 ustawy o sus). W 2018 r. najniższą podstawę wymiaru składek na ww. ubezpieczenia stanowi kwota 2.665,80 zł (60% z 4.443 zł). Przedsiębiorcy, z tym że tylko za siebie, mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy niż wskazana wyżej, jeżeli spełniają warunki określone w art. 18a ustawy o sus. Wówczas w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. jest to kwota 630 zł (2.100 zł x 30%).

Z kolei podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla ww. osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku (art. 81 ust. 2 ustawy zdrowotnej). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2017 r. wyniosło 4.739,91 zł, a zatem 75% z tej kwoty to 3.554,93 zł.

Ważne: W 2018 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 3.554,93 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne ustalona od wskazanej wyżej podstawy za styczeń i kolejne miesiące 2018 r. wynosi więc 319,94 zł (3.554,93 zł x 9%), z tego odliczeniu od podatku podlega składka zdrowotna w wysokości 275,51 zł (3.554,93 zł x 7,75%).

Przykład

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wariant 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca na zasadach ogólnych.

Za styczeń 2018 r. i kolejne miesiące tego roku najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota stanowiąca 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 2.665,80 zł.

Wariant 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca na preferencyjnych warunkach.

Za styczeń 2018 r. i kolejne miesiące tego roku najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia, czyli 630 zł.

W obydwu wariantach podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota nie niższa niż 3.554,93 zł.


Przedsiębiorca prowadzący kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęty obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności (art. 9 ust. 3 ustawy o sus). A zatem składki na ubezpieczenia społeczne opłaca tylko z jednej działalności. Inaczej jest w przypadku składki zdrowotnej. Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy zdrowotnej, jeżeli przedsiębiorca uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności, wymienionej w art. 82 ust. 5 ustawy zdrowotnej, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca odrębnie od każdego rodzaju działalności. Przy czym, w razie gdy uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca odrębnie od każdej prowadzonej spółki (art. 82 ust. 3 i 4 ustawy zdrowotnej). W świetle powołanych przepisów, przedsiębiorca opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem, że od każdej spółki, także gdy są to spółki w ramach tego samego rodzaju działalności.

Rodzajami działalności, o których mowa wyżej są:

1) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej,

2) działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

3) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej,

4) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej,

5) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej,

6) wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta,

7) wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

8) wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

9) inna niż określona w pkt 1-8 pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej spółki z o.o. i dwóch spółek jawnych. Z każdej spółki opłaca składkę zdrowotną.

Za styczeń 2018 r. podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 10.664,79 (tj. 3 x 3.554,93 zł).


Zwracamy uwagę!
Osoba posiadająca jeden wpis do ewidencji, z którego wynika, że jednocześnie wykonuje dwie działalności gospodarcze (indywidualnie) opłaca jedną składkę zdrowotną. Jeżeli jednak w ramach jednego wpisu wykonuje ona wolny zawód i prowadzi działalność gospodarczą w innym zakresie, jest obowiązana do zapłacenia dwóch składek na to ubezpieczenie.

Przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenia społeczne na zasadach ogólnych, który nie osiągnął wieku wynoszącego co najmniej 55 lat w przypadku kobiety i 60 lat w przypadku mężczyzny, opłaca za siebie także składkę na Fundusz Pracy. Ustala się ją bowiem od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Składka na Fundusz Pracy jest należna także za osobę współpracującą przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, która nie osiągnęła podanego wyżej wieku. Natomiast przedsiębiorca opłacający składki na preferencyjnych warunkach, który nie ma innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych, nie opłaca za siebie składki na Fundusz Pracy.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory składek ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Zatwierdzenie SF 2021 na postawie jakiego dokumentu
Na podstawie jakiego dokumentu następuje zatwierdzenie sprawozdania finansowego ? ZZW( zwyczajne zgromadzenie wspolników) chodzi o sp.z o.o
Przelew między kontami euro spółki
Robie przelewy w spółce z o o. Przelewem pieniądze z jednego konta euro na inne euro tej samej spółki czy w tym momencie powstają różnice kursowe? Księgowa mi zarzuciła że (...)
Badania okresowe u kilku pracodawców
Pracownik pracuje w kilku firmach na takim samym stanowisku.Kończą mu się badania okresowe. Otrzymał od nas skierowanie na ww do naszej poradni lekarskiej. Dostarczył orzeczenie lekarskie wystawione z innej poradni (...)
Sprzedaż. samochodu na ryczałcie i VAT .
Witam, klient rzucił mi hasło i zaczęłam powiątpiewać... Sytuacja sprzedaż samochodu jako ŚT w działalności jdg na ryczałcie + VAT. Według mnie przychód netto opodatkowany jest stawką ryczałtu (...)
Nabycie drugiego "przedsiębiorstwa"
Przychodnia Lekarska Sp.z o.o. ( własność osób prywatnych) zakupiła inna Przychodnie. Umowa zakupu opiewa o mienie ruchome Zbywcy ( sprzęt). Została wystawiona faktura za sprzedaz czyli dla Przychodni Lekarskiej to (...)
PIT 36 za 2021 po terminie
Nie złożyłam zeznania rocznego PIT 36 za 2021 r. Będę PIT 36 składać korzystając z programu Gofin i wyślę elektronicznie , ale jak dołączyć czynny żal ? Czy wysłać (...)
Deklaracja 0,00 składki zdrowotnej
Czy korzystając z art 82 ust 8 i deklarując składkę zdrowotną w wysokości 0,00 zł, trzeba udokumentować w ZUS-ie przychód za dany miesiąc.
Faktura końcowa do paragonu jak w JPK
Pierwszy raz mam taką firmę, która wystawia duzo zaliczek dla osób fiz i nie wiem jak wykazywać faktury końcowe do zaliczek fiskalizowane na kasie. Przykład: Faktura na os. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.