kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Składki ZUS przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej w 2018 r.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, dalej zwana przedsiębiorcą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie. Na takich samych zasadach ubezpieczeniom w ZUS podlega osoba współpracująca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności.

Składki na przedmiotowe ubezpieczenia za siebie i osobę współpracującą opłaca w całości przedsiębiorca.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych (art. 18 ust. 8 ustawy o sus). W 2018 r. najniższą podstawę wymiaru składek na ww. ubezpieczenia stanowi kwota 2.665,80 zł (60% z 4.443 zł). Przedsiębiorcy, z tym że tylko za siebie, mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy niż wskazana wyżej, jeżeli spełniają warunki określone w art. 18a ustawy o sus. Wówczas w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. jest to kwota 630 zł (2.100 zł x 30%).

Z kolei podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla ww. osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku (art. 81 ust. 2 ustawy zdrowotnej). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2017 r. wyniosło 4.739,91 zł, a zatem 75% z tej kwoty to 3.554,93 zł.

Ważne: W 2018 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 3.554,93 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne ustalona od wskazanej wyżej podstawy za styczeń i kolejne miesiące 2018 r. wynosi więc 319,94 zł (3.554,93 zł x 9%), z tego odliczeniu od podatku podlega składka zdrowotna w wysokości 275,51 zł (3.554,93 zł x 7,75%).

Przykład

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wariant 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca na zasadach ogólnych.

Za styczeń 2018 r. i kolejne miesiące tego roku najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota stanowiąca 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 2.665,80 zł.

Wariant 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca na preferencyjnych warunkach.

Za styczeń 2018 r. i kolejne miesiące tego roku najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia, czyli 630 zł.

W obydwu wariantach podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota nie niższa niż 3.554,93 zł.


Przedsiębiorca prowadzący kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęty obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności (art. 9 ust. 3 ustawy o sus). A zatem składki na ubezpieczenia społeczne opłaca tylko z jednej działalności. Inaczej jest w przypadku składki zdrowotnej. Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy zdrowotnej, jeżeli przedsiębiorca uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności, wymienionej w art. 82 ust. 5 ustawy zdrowotnej, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca odrębnie od każdego rodzaju działalności. Przy czym, w razie gdy uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca odrębnie od każdej prowadzonej spółki (art. 82 ust. 3 i 4 ustawy zdrowotnej). W świetle powołanych przepisów, przedsiębiorca opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem, że od każdej spółki, także gdy są to spółki w ramach tego samego rodzaju działalności.

Rodzajami działalności, o których mowa wyżej są:

1) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej,

2) działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

3) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej,

4) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej,

5) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej,

6) wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta,

7) wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

8) wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

9) inna niż określona w pkt 1-8 pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej spółki z o.o. i dwóch spółek jawnych. Z każdej spółki opłaca składkę zdrowotną.

Za styczeń 2018 r. podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 10.664,79 (tj. 3 x 3.554,93 zł).


Zwracamy uwagę!
Osoba posiadająca jeden wpis do ewidencji, z którego wynika, że jednocześnie wykonuje dwie działalności gospodarcze (indywidualnie) opłaca jedną składkę zdrowotną. Jeżeli jednak w ramach jednego wpisu wykonuje ona wolny zawód i prowadzi działalność gospodarczą w innym zakresie, jest obowiązana do zapłacenia dwóch składek na to ubezpieczenie.

Przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenia społeczne na zasadach ogólnych, który nie osiągnął wieku wynoszącego co najmniej 55 lat w przypadku kobiety i 60 lat w przypadku mężczyzny, opłaca za siebie także składkę na Fundusz Pracy. Ustala się ją bowiem od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Składka na Fundusz Pracy jest należna także za osobę współpracującą przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, która nie osiągnęła podanego wyżej wieku. Natomiast przedsiębiorca opłacający składki na preferencyjnych warunkach, który nie ma innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych, nie opłaca za siebie składki na Fundusz Pracy.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory składek ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60