kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Poradnik VAT nr 14 (518) z dnia 20.07.2020

Rodzaj prowadzonej działalności a możliwość zwolnienia z kasy

Rozpoczynam działalność polegającą na świadczeniu usług projektowych m.in. w zakresie melioracji dróg czy przepustów, jak również będę pełnił funkcję kierownika budowy domku jednorodzinnego. Czy mogę korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT w zakresie tej działalności? Czy mogę korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej ze względu na wysokość osiąganych obrotów?

1. Limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia z VAT

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, tj. drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Prawo do zwolnienia z VAT mają również podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwoty 200.000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego powyższą wartość, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Do wartości sprzedaży uprawniającej do korzystania z tego zwolnienia nie wlicza się kwoty podatku oraz czynności wymienionych w art. 113 ust. 2 tej ustawy.

Od powyższej zasady, ustawodawca określił kilka wyjątków, które szczegółowo wymienione zostały w art. 113 ust. 13. W myśl tego przepisu, zwolnienie to nie będzie miało zastosowania do podatników świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego, związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie,

d) ściągania długów, z tym faktoringu.

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podkreślają, że przepisy dotyczące VAT nie definiują pojęcia doradztwa. Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 listopada 2019 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.465.2019.2.AKS analizując sprawę podatnika rozszerzającego działalność w zakresie usług nadzoru budowlanego (w ramach której pełnił m.in. funkcję kierownika budowy) co do możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT wskazał, że: "(...) W potocznym rozumieniu termin »doradztwo« obejmuje szereg usług doradczych, tj. np.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia »usługi w zakresie doradztwa« jest szerszy niż termin »usługi w zakresie doradztwa podatkowego«. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem »doradcy« należy rozumieć »tego, kto doradza«. Natomiast »doradzać«, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza »udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie«. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin »usługi w zakresie doradztwa« należy rozumieć w związku z tym szeroko (...)".

Interpretacje Obszerna baza interpretacji
urzędowych dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Ostatecznie organ podatkowy uznał, że: "(...) skoro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, także po dokonaniu zmian w związku z poszerzeniem działalności, Spółka nie będzie wykonywała jakichkolwiek czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy, a przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy, to Spółka nie utraci prawa do stosowania zwolnienia od podatku, na podstawie art. 113 ustawy (...)".

Organy podatkowe zezwalają również na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT przez podatników świadczących usługi projektowe, pod warunkiem, że czynności te nie mają w jakimkolwiek stopniu charakteru usług doradczych. Tak uznał np. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2019 r., nr 0115-KDIT1-1-4012.424.2019.1.RH.

Reasumując, odnosząc powyższe do zadanego pytania stwierdzić należy, że jeżeli wykonywane przez podatnika czynności nie będą miały charakteru usług doradczych, to do momentu przekroczenia limitu wartości sprzedaży (w zakresie całej prowadzonej działalności gospodarczej) będzie mógł on korzystać ze zwolnienia z VAT. Jeżeli natomiast będzie świadczył usługi doradcze, wystąpi konieczność złożenia formularza VAT-R do urzędu skarbowego, przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej i zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny.

2. Kasa rejestrująca u podatnika zwolnionego z VAT

Jeśli podatnik dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych - to bez względu na to, czy korzysta on ze zwolnienia podmiotowego z VAT - sprzedaż taką musi ewidencjonować w kasie fiskalnej.

W myśl bowiem art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na mocy rozporządzenia w sprawie zwolnień część podatników zwolniona jest jednak z tego obowiązku. Zwolnienia te mają zarówno charakter przedmiotowy, czyli dotyczą ściśle określonych czynności (wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia), jak i podmiotowy (ze względu na wysokość obrotów) i wtedy dotyczą całej działalności podatnika.

Podatnik w opisywanej sytuacji ma możliwość skorzystania z dwóch rodzajów zwolnień, a mianowicie ze względu na osiągane obroty lub też formę dokonywanej zapłaty.

Zwolnienie z ewidencjonowania ze względu na wysokość osiąganych obrotów przysługuje podatnikom rozpoczynającym po dniu 31 grudnia 2018 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł. Jeżeli jednak w trakcie 2020 r. obrót liczony proporcjonalnie do okresu dokonywanej sprzedaży przekroczy określony limit, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczono ww. limit (§ 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień).

Podatnik, którego obroty są wyższe niż 20.000 zł ma możliwość skorzystania ze zwolnienia ze względu na formę dokonywanej zapłaty. Zwolnienie to określone zostało w § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia. Jednak aby skorzystać z tego zwolnienia, muszą łącznie zostać spełnione niżej wymienione warunki:

 • świadczący usługę musi otrzymać w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem,
   
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
   
 • przedmiotem świadczenia nie mogą być usługi wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Reasumując, podatnik świadczący usługi, o których mowa w pytaniu ma możliwość skorzystania z dwóch rodzajów zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, tj. ze względu na: osiągane obroty lub też formę dokonywanej zapłaty.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Zatwierdzenie SF 2021 na postawie jakiego dokumentu
Na podstawie jakiego dokumentu następuje zatwierdzenie sprawozdania finansowego ? ZZW( zwyczajne zgromadzenie wspolników) chodzi o sp.z o.o
Przelew między kontami euro spółki
Robie przelewy w spółce z o o. Przelewem pieniądze z jednego konta euro na inne euro tej samej spółki czy w tym momencie powstają różnice kursowe? Księgowa mi zarzuciła że (...)
Badania okresowe u kilku pracodawców
Pracownik pracuje w kilku firmach na takim samym stanowisku.Kończą mu się badania okresowe. Otrzymał od nas skierowanie na ww do naszej poradni lekarskiej. Dostarczył orzeczenie lekarskie wystawione z innej poradni (...)
Sprzedaż. samochodu na ryczałcie i VAT .
Witam, klient rzucił mi hasło i zaczęłam powiątpiewać... Sytuacja sprzedaż samochodu jako ŚT w działalności jdg na ryczałcie + VAT. Według mnie przychód netto opodatkowany jest stawką ryczałtu (...)
Nabycie drugiego "przedsiębiorstwa"
Przychodnia Lekarska Sp.z o.o. ( własność osób prywatnych) zakupiła inna Przychodnie. Umowa zakupu opiewa o mienie ruchome Zbywcy ( sprzęt). Została wystawiona faktura za sprzedaz czyli dla Przychodni Lekarskiej to (...)
PIT 36 za 2021 po terminie
Nie złożyłam zeznania rocznego PIT 36 za 2021 r. Będę PIT 36 składać korzystając z programu Gofin i wyślę elektronicznie , ale jak dołączyć czynny żal ? Czy wysłać (...)
Deklaracja 0,00 składki zdrowotnej
Czy korzystając z art 82 ust 8 i deklarując składkę zdrowotną w wysokości 0,00 zł, trzeba udokumentować w ZUS-ie przychód za dany miesiąc.
Faktura końcowa do paragonu jak w JPK
Pierwszy raz mam taką firmę, która wystawia duzo zaliczek dla osób fiz i nie wiem jak wykazywać faktury końcowe do zaliczek fiskalizowane na kasie. Przykład: Faktura na os. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.