kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015

Kredyt inwestycyjny na zakup środka trwałego

Prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą, a od tego roku również księgi rachunkowe. Jak należy ująć w księgach operacje gospodarcze, w tym prowizje i odsetki, związane z zaciągnięciem kredytu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu środka trwałego?

1. Podstawowe zasady ewidencji i wyceny kredytu w momencie jego otrzymania

Kredyty są jednym ze źródeł finansowania majątku oraz bieżącej działalności jednostki. Ze względu na cel kredytu można wyróżnić:

 • kredyt inwestycyjny dla sfinansowania zakupu składników majątku trwałego (najczęściej środków trwałych),
   
 • kredyt obrotowy przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności jednostki.

Zasadniczo otrzymany kredyt jednostka ujmuje po stronie Ma na koncie 13-4 "Kredyty bankowe", a jego spłatę księguje po stronie Wn tego konta. Przebiegać to może następującymi zapisami:

   1) otrzymanie kredytu:
       – Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
       – Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe",
   2) spłata raty kredytu:
       – Wn konto 13-4 "Kredyty bankowe",
       – Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Zobowiązania z tytułu otrzymanego kredytu wykazuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania w wartości nominalnej.

Kalkulatory
Kalkulator kredytowy dostępny jest
w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl 
w zakładce Pozostałe kalkulatory

2. Koszty prowizji i odsetek w przypadku kredytu inwestycyjnego

Generalnie prowizje i odsetki od kredytu zalicza się do kosztów finansowych, zapisem:

      – Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      – Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" lub 13-0 "Rachunek bieżący".

Powyższe wynika z treści art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Przy czym, gdy jednostka otrzymała kredyt na sfinansowanie zakupu lub budowy środka trwałego, to do czasu jego oddania do używania odsetki i prowizje od kredytu zwiększają wartość początkową tego środka trwałego. W księgach rachunkowych ujmuje się je po stronie Wn konta 08 "Środki trwałe w budowie" lub 01 "Środki trwałe", zapisem:

     – Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie" lub 01 "Środki trwałe",
     – Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" lub 13-0 "Rachunek bieżący".

W tym przypadku ma bowiem zastosowanie art. 28 ust. 8 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w świetle którego cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym m.in. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Przykład

Zakup środka transportu sfinansowany kredytem

I. Założenia:

 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 5 maja 2015 r. otrzymała w banku kredyt na zakup środka transportu (ciągnika siodłowego) w wysokości: 93.000 zł. Przy czym, na rachunek bankowy przedsiębiorcy wpłynęła kwota pomniejszona o prowizję za udzielenie kredytu w wysokości: 1.980 zł.
   
 2. Jednostka 7 maja 2015 r. zakupiła środek trwały i uregulowała całą kwotę zobowiązania z tego tytułu. Faktura od sprzedawcy opiewała na kwotę brutto: 91.020 zł, w tym VAT naliczony podlegający odliczeniu wynosił: 17.020 zł.
   
 3. Środek trwały jako zdatny do użytku wprowadzono do ewidencji 8 maja 2015 r.
   
 4. 31 maja 2015 r. bank potrącił z bieżącego rachunku bankowego przedsiębiorcy pierwszą ratę kredytu w wysokości: 2.584 zł oraz odsetki w kwocie: 670 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB – wpływ kredytu na zakup środka trwałego:      
   a) prowizja za udzielenie kredytu 1.980 zł 08 13-4
   b) kwota otrzymanego kredytu po potrąceniu prowizji: 93.000 zł – 1.980 zł =  91.020 zł 13-0 13-4
2. Faktura zakupu środka transportu (ciągnik siodłowy):        
   a) wartość netto środka transportu 74.000 zł 08   
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 17.020 zł 22-1   
   c) wartość zobowiązania wobec dostawcy 91.020 zł    24
3. WB – zapłata zobowiązania wobec dostawcy 91.020 zł 24 13-0
4. OT – przyjęcie środka trwałego do używania: 74.000 zł + 1.980 zł =  75.980 zł 01 08
5. WB – spłata pierwszej raty kredytu wraz z odsetkami:        
   a) miesięczna rata kredytu 2.584 zł 13-4 13-0
   b) odsetki od kredytu 670 zł 75-1 13-0

III. Księgowania:

Koszty prowizji i odsetek w przypadku kredytu inwestycyjnego

W sytuacji gdy prowizja za udzielenie kredytu zostanie zapłacona przez jednostkę już po przyjęciu środka trwałego do używania, powinna zostać odniesiona w ciężar kosztów finansowych. Jej rozliczenie dla celów bilansowych mogłoby wówczas nastąpić na dwa sposoby:

1) jednorazowo w ciężar kosztów finansowych, lub

2) poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w równych ratach stosownie do okresu na jaki zaciągnięto kredyt.

art. 39 ust. 4 ustawy o rachunkowości wynika bowiem, iż w przypadku gdy zgodnie z umową wartość otrzymanych finansowych składników aktywów jest niższa od zobowiązania zapłaty za nie, różnica stanowi czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, które odpisuje się w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Należy jednak w takiej sytuacji uwzględniać zasadę istotności, ponieważ rozliczanie w czasie prowizji, której wartość jest nieistotna i nie zniekształci wyniku finansowego jednostki, nie jest zasadne.

Rozliczanie prowizji od kredytu w czasie, zgodnie z zasadą zawartą w art. 39 ust. 4 ustawy o rachunkowości, może przebiegać w księgach rachunkowych w następujący sposób:

   1) prowizja potrącona przez bank:
       – Wn konto 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe",
       – Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe",
   2) rozliczenie prowizji w części przypadającej na dany okres sprawozdawczy:
       – Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
       – Ma konto 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe".

Jeśli jednostka uzna, że prowizja pobrana przez bank za udzielenie kredytu stanowi nieistotną dla niej wartość, to może ją zaksięgować jednorazowo w ciężar kosztów (tj. bez rozliczania jej w czasie), zapisem:

       – Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
       – Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe".

3. Wycena bilansowa kredytu inwestycyjnego i moment przyjęcia środka trwałego do używania

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy kredyty wycenia się zasadniczo w kwocie wymagającej zapłaty (por. art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości). W przypadku kredytów kwota wymagająca zapłaty to kwota zobowiązania z tytułu kredytu wraz z odsetkami. Odsetki od kredytu wymagające na dzień bilansowy zapłaty są zazwyczaj notyfikowane przez bank. Należy je ująć w księgach rachunkowych także wtedy, gdy nie są notyfikowane przez bank, gdyż zgodnie z umową nie wymagają jeszcze zapłaty, choć dotyczą danego roku obrotowego. Obowiązująca w rachunkowości zasada memoriału stanowi bowiem, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i związane z nimi koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (zob. art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W takim przypadku odsetki te nalicza się we własnym zakresie i ujmuje w księgach rachunkowych zależnie od celu na jaki zaciągnięto kredyt.

Naliczone na dzień bilansowy odsetki dotyczące kredytu inwestycyjnego w okresie przed przyjęciem środka trwałego do używania można ujmować w księgach, zapisem:

       – Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",
       – Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" (w analityce: Odsetki z wyceny bilansowej) lub 65-1
          "Inne rozliczenia międzyokresowe".

Jeśli środek trwały przed dniem bilansowym został przekazany do używania, to obliczone na dzień bilansowy odsetki można ująć w księgach rachunkowych, zapisem:

       – Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
       – Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" (w analityce: Odsetki z wyceny bilansowej) lub 65-1
          "Inne rozliczenia międzyokresowe".

Zwracamy uwagę, że naliczone na dzień bilansowy odsetki od kredytu mogą być ujmowane na koncie 13-4 "Kredyty bankowe" lub 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe". Przy czym, niezależnie od przyjętego przez jednostkę sposobu ich ujęcia w księgach rachunkowych prezentuje się je w bilansie, łącznie z kredytem.

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka w grudniu 2014 r. otrzymała kredyt inwestycyjny w kwocie: 300.000 zł na budowę nieruchomości. Na rachunek bankowy jednostki wpłynęła kwota kredytu pomniejszona o prowizję za udzielenie kredytu w wysokości: 6.000 zł.
   
 2. Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2014 r., jednostka naliczyła odsetki od kredytu, nienotyfikowane przez bank, tj. takie, które zgodnie z umową kredytową z bankiem nie wymagają jeszcze zapłaty na dzień bilansowy, ale dotyczą 2014 r. i wynoszą: 1.500 zł.
   
 3. Do końca 2014 r. budowa środka trwałego nie została zakończona. Odsetki z wyceny bilansowej kredytu inwestycyjnego jednostka ujęła na koncie analitycznym do konta 13-4 "Kredyty bankowe".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB – wpływ kredytu na budowę środka trwałego:      
   a) potrącona prowizja bankowa 6.000 zł 08 13-4
   b) kredyt inwestycyjny otrzymany na rachunek bankowy 294.000 zł 13-0 13-4
2. PK – wycena bilansowa kredytu w kwocie wymagającej zapłaty
– należne na dzień bilansowy odsetki o kredytu
1.500 zł 08 13-4

III. Księgowania:

Wycena bilansowa kredytu inwestycyjnego i moment przyjęcia środka trwałego do używania

Zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy wynosi: 294.000 zł + 6.000 zł + 1.500 zł = 301.500 zł. Wykazuje się je w pasywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w podziale na część krótkoterminową oraz długoterminową, tzn.:

1) w zobowiązaniach długoterminowych wykazuje się tę część kredytu, która według umowy wymaga spłaty w dłuższym okresie niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,

2) w zobowiązaniach krótkoterminowych wykazuje się tę część kredytu, która przypada do spłaty w ciągu roku od dnia bilansowego.

Przy czym, zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu ujmuje się w pozycji B.II.2 lit. a) "Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek – kredyty i pożyczki", a zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytu ujmuje się w pozycji B.III.2 lit. a) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek – kredyty i pożyczki".

Ustawa o rachunkowości nie reguluje jak rozliczyć w księgach rachunkowych roku następnego naliczone na dzień bilansowy odsetki od kredytu. W praktyce naliczone na dzień bilansowy odsetki można pozostawić w księgach rachunkowych następnego roku na koncie 13-4 lub 65 do momentu ich zapłaty. Możliwe są również dwie inne metody rozliczania w księgach roku następnego naliczonych na dzień bilansowy odsetek od kredytu, tj.:

1) wystornowanie ustalonych na dzień bilansowy odsetek w momencie ich zapłaty z równoczesnym ujęciem w księgach rachunkowych rzeczywistej kwoty odsetek,

2) wystornowanie ustalonych na dzień bilansowy odsetek pod datą pierwszego dnia następnego roku obrotowego.

Zwracamy uwagę, iż zobowiązanie wobec banku z tytułu kredytu jest zobowiązaniem finansowym, a w odniesieniu do takich zobowiązań ustawa o rachunkowości w art. 28 ust. 1 pkt 8a daje możliwość wyceny według skorygowanej ceny nabycia. Przy czym, jeżeli jednostka jest zobowiązana do stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz. 1674 ze zm.) lub w polityce rachunkowości przyjęła dobrowolne ich stosowanie, to ma obowiązek wyceny kredytu w skorygowanej cenie nabycia (zob. § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia). Należy przy tym podkreślić, że jednostki mikro nie mogą stosować do wyceny skorygowanej ceny nabycia (por. art. 28a ustawy o rachunkowości).

Więcej przczytasz w
Na temat wyceny kredytu według skorygowanej ceny nabycia pisaliśmy w ZMR nr 5 z 2015 r. na str. 14–17

Skorygowana cena nabycia zobowiązań finansowych to cena nabycia (wartość), w jakiej składnik zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg, pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Pozostałe kalkulatory:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Amortyzacja samochodu osobowego powyżej 150 tys
Witam W maju 2019 kupiłam używany samochód osobowy cena netto 150 406,50 zł + VAT 34 593,50 zł Odliczam 50% VAT czyli 17 296,75 zł Wartość początkowa samochodu (...)
Urlop ojcowski, czy pracodawca może odmówić.
Witam, Czy pracodawca może odmówić urlopu ojcowskiego w terminie podanym przez pracownika, gdy wysłał on wniosek 7 dni przed planowanym urlopem? Załóżmy wysyłamy dziś, a urlop ojcowski miałby się (...)
Ile dni urlopu ***
Zatrudniam pracownika od czerwca na okres próbny 3 miesiące pełen etat, przyniósł tylko świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia więc wymiar urlopu to 20 dni w ciągu roku proporcjonalnie obliczony (...)
Dekretacja leasingu fin - bilan / oper - podatkowo
Pomóżcie proszę leasing przekształcam na finansowy bilansowo jeżeli dobrze rozumiem to podatkowo cały czas mam w kup wartość netto ? zmienia mi się bilansowo - na część kapitałową, odsetkową (...)
Zwiększenie wartości środka trwałego?
Witam, zakończyliśmy inwestycję i przyjęliśmy budynek do EŚT. Jednak dostajemy jeszcze faktury za montaż stanowisk w poszczególnych halach. Powinnam zwiększyć wartość budynku o te kwoty, czy dać w koszty? Faktury (...)
Zasiłek chorobowy z ZUS dla osoby prowadzącej DG
Czy wiecie może ile wychodzi zasiłku chorobowego za jeden dzień dla osoby prowadzącej DG który opłaca "duży ZUS"? Tak mniej więcej...
Ulga na złe długi faktury 2017r
Mam takie faktury: 1. termin płatności: 2017-09-01 2. termin płatności: 30.09.2017r, czy mogę w deklaracji za maj w czerwcu,ująć jeszcze ulgę na złe długi ?
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.