kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015

Kredyt inwestycyjny na zakup środka trwałego

Prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą, a od tego roku również księgi rachunkowe. Jak należy ująć w księgach operacje gospodarcze, w tym prowizje i odsetki, związane z zaciągnięciem kredytu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu środka trwałego?

1. Podstawowe zasady ewidencji i wyceny kredytu w momencie jego otrzymania

Kredyty są jednym ze źródeł finansowania majątku oraz bieżącej działalności jednostki. Ze względu na cel kredytu można wyróżnić:

 • kredyt inwestycyjny dla sfinansowania zakupu składników majątku trwałego (najczęściej środków trwałych),
   
 • kredyt obrotowy przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności jednostki.

Zasadniczo otrzymany kredyt jednostka ujmuje po stronie Ma na koncie 13-4 "Kredyty bankowe", a jego spłatę księguje po stronie Wn tego konta. Przebiegać to może następującymi zapisami:

   1) otrzymanie kredytu:
       – Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
       – Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe",
   2) spłata raty kredytu:
       – Wn konto 13-4 "Kredyty bankowe",
       – Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Zobowiązania z tytułu otrzymanego kredytu wykazuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania w wartości nominalnej.

Kalkulatory
Kalkulator kredytowy dostępny jest
w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl 
w zakładce Pozostałe kalkulatory

2. Koszty prowizji i odsetek w przypadku kredytu inwestycyjnego

Generalnie prowizje i odsetki od kredytu zalicza się do kosztów finansowych, zapisem:

      – Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      – Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" lub 13-0 "Rachunek bieżący".

Powyższe wynika z treści art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Przy czym, gdy jednostka otrzymała kredyt na sfinansowanie zakupu lub budowy środka trwałego, to do czasu jego oddania do używania odsetki i prowizje od kredytu zwiększają wartość początkową tego środka trwałego. W księgach rachunkowych ujmuje się je po stronie Wn konta 08 "Środki trwałe w budowie" lub 01 "Środki trwałe", zapisem:

     – Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie" lub 01 "Środki trwałe",
     – Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" lub 13-0 "Rachunek bieżący".

W tym przypadku ma bowiem zastosowanie art. 28 ust. 8 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w świetle którego cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym m.in. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Przykład

Zakup środka transportu sfinansowany kredytem

I. Założenia:

 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 5 maja 2015 r. otrzymała w banku kredyt na zakup środka transportu (ciągnika siodłowego) w wysokości: 93.000 zł. Przy czym, na rachunek bankowy przedsiębiorcy wpłynęła kwota pomniejszona o prowizję za udzielenie kredytu w wysokości: 1.980 zł.
   
 2. Jednostka 7 maja 2015 r. zakupiła środek trwały i uregulowała całą kwotę zobowiązania z tego tytułu. Faktura od sprzedawcy opiewała na kwotę brutto: 91.020 zł, w tym VAT naliczony podlegający odliczeniu wynosił: 17.020 zł.
   
 3. Środek trwały jako zdatny do użytku wprowadzono do ewidencji 8 maja 2015 r.
   
 4. 31 maja 2015 r. bank potrącił z bieżącego rachunku bankowego przedsiębiorcy pierwszą ratę kredytu w wysokości: 2.584 zł oraz odsetki w kwocie: 670 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB – wpływ kredytu na zakup środka trwałego:      
   a) prowizja za udzielenie kredytu 1.980 zł 08 13-4
   b) kwota otrzymanego kredytu po potrąceniu prowizji: 93.000 zł – 1.980 zł =  91.020 zł 13-0 13-4
2. Faktura zakupu środka transportu (ciągnik siodłowy):        
   a) wartość netto środka transportu 74.000 zł 08   
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 17.020 zł 22-1   
   c) wartość zobowiązania wobec dostawcy 91.020 zł    24
3. WB – zapłata zobowiązania wobec dostawcy 91.020 zł 24 13-0
4. OT – przyjęcie środka trwałego do używania: 74.000 zł + 1.980 zł =  75.980 zł 01 08
5. WB – spłata pierwszej raty kredytu wraz z odsetkami:        
   a) miesięczna rata kredytu 2.584 zł 13-4 13-0
   b) odsetki od kredytu 670 zł 75-1 13-0

III. Księgowania:

Koszty prowizji i odsetek w przypadku kredytu inwestycyjnego

W sytuacji gdy prowizja za udzielenie kredytu zostanie zapłacona przez jednostkę już po przyjęciu środka trwałego do używania, powinna zostać odniesiona w ciężar kosztów finansowych. Jej rozliczenie dla celów bilansowych mogłoby wówczas nastąpić na dwa sposoby:

1) jednorazowo w ciężar kosztów finansowych, lub

2) poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w równych ratach stosownie do okresu na jaki zaciągnięto kredyt.

art. 39 ust. 4 ustawy o rachunkowości wynika bowiem, iż w przypadku gdy zgodnie z umową wartość otrzymanych finansowych składników aktywów jest niższa od zobowiązania zapłaty za nie, różnica stanowi czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, które odpisuje się w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Należy jednak w takiej sytuacji uwzględniać zasadę istotności, ponieważ rozliczanie w czasie prowizji, której wartość jest nieistotna i nie zniekształci wyniku finansowego jednostki, nie jest zasadne.

Rozliczanie prowizji od kredytu w czasie, zgodnie z zasadą zawartą w art. 39 ust. 4 ustawy o rachunkowości, może przebiegać w księgach rachunkowych w następujący sposób:

   1) prowizja potrącona przez bank:
       – Wn konto 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe",
       – Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe",
   2) rozliczenie prowizji w części przypadającej na dany okres sprawozdawczy:
       – Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
       – Ma konto 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe".

Jeśli jednostka uzna, że prowizja pobrana przez bank za udzielenie kredytu stanowi nieistotną dla niej wartość, to może ją zaksięgować jednorazowo w ciężar kosztów (tj. bez rozliczania jej w czasie), zapisem:

       – Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
       – Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe".

3. Wycena bilansowa kredytu inwestycyjnego i moment przyjęcia środka trwałego do używania

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy kredyty wycenia się zasadniczo w kwocie wymagającej zapłaty (por. art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości). W przypadku kredytów kwota wymagająca zapłaty to kwota zobowiązania z tytułu kredytu wraz z odsetkami. Odsetki od kredytu wymagające na dzień bilansowy zapłaty są zazwyczaj notyfikowane przez bank. Należy je ująć w księgach rachunkowych także wtedy, gdy nie są notyfikowane przez bank, gdyż zgodnie z umową nie wymagają jeszcze zapłaty, choć dotyczą danego roku obrotowego. Obowiązująca w rachunkowości zasada memoriału stanowi bowiem, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i związane z nimi koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (zob. art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W takim przypadku odsetki te nalicza się we własnym zakresie i ujmuje w księgach rachunkowych zależnie od celu na jaki zaciągnięto kredyt.

Naliczone na dzień bilansowy odsetki dotyczące kredytu inwestycyjnego w okresie przed przyjęciem środka trwałego do używania można ujmować w księgach, zapisem:

       – Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",
       – Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" (w analityce: Odsetki z wyceny bilansowej) lub 65-1
          "Inne rozliczenia międzyokresowe".

Jeśli środek trwały przed dniem bilansowym został przekazany do używania, to obliczone na dzień bilansowy odsetki można ująć w księgach rachunkowych, zapisem:

       – Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
       – Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" (w analityce: Odsetki z wyceny bilansowej) lub 65-1
          "Inne rozliczenia międzyokresowe".

Zwracamy uwagę, że naliczone na dzień bilansowy odsetki od kredytu mogą być ujmowane na koncie 13-4 "Kredyty bankowe" lub 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe". Przy czym, niezależnie od przyjętego przez jednostkę sposobu ich ujęcia w księgach rachunkowych prezentuje się je w bilansie, łącznie z kredytem.

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka w grudniu 2014 r. otrzymała kredyt inwestycyjny w kwocie: 300.000 zł na budowę nieruchomości. Na rachunek bankowy jednostki wpłynęła kwota kredytu pomniejszona o prowizję za udzielenie kredytu w wysokości: 6.000 zł.
   
 2. Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2014 r., jednostka naliczyła odsetki od kredytu, nienotyfikowane przez bank, tj. takie, które zgodnie z umową kredytową z bankiem nie wymagają jeszcze zapłaty na dzień bilansowy, ale dotyczą 2014 r. i wynoszą: 1.500 zł.
   
 3. Do końca 2014 r. budowa środka trwałego nie została zakończona. Odsetki z wyceny bilansowej kredytu inwestycyjnego jednostka ujęła na koncie analitycznym do konta 13-4 "Kredyty bankowe".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB – wpływ kredytu na budowę środka trwałego:      
   a) potrącona prowizja bankowa 6.000 zł 08 13-4
   b) kredyt inwestycyjny otrzymany na rachunek bankowy 294.000 zł 13-0 13-4
2. PK – wycena bilansowa kredytu w kwocie wymagającej zapłaty
– należne na dzień bilansowy odsetki o kredytu
1.500 zł 08 13-4

III. Księgowania:

Wycena bilansowa kredytu inwestycyjnego i moment przyjęcia środka trwałego do używania

Zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy wynosi: 294.000 zł + 6.000 zł + 1.500 zł = 301.500 zł. Wykazuje się je w pasywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w podziale na część krótkoterminową oraz długoterminową, tzn.:

1) w zobowiązaniach długoterminowych wykazuje się tę część kredytu, która według umowy wymaga spłaty w dłuższym okresie niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,

2) w zobowiązaniach krótkoterminowych wykazuje się tę część kredytu, która przypada do spłaty w ciągu roku od dnia bilansowego.

Przy czym, zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu ujmuje się w pozycji B.II.2 lit. a) "Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek – kredyty i pożyczki", a zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytu ujmuje się w pozycji B.III.2 lit. a) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek – kredyty i pożyczki".

Ustawa o rachunkowości nie reguluje jak rozliczyć w księgach rachunkowych roku następnego naliczone na dzień bilansowy odsetki od kredytu. W praktyce naliczone na dzień bilansowy odsetki można pozostawić w księgach rachunkowych następnego roku na koncie 13-4 lub 65 do momentu ich zapłaty. Możliwe są również dwie inne metody rozliczania w księgach roku następnego naliczonych na dzień bilansowy odsetek od kredytu, tj.:

1) wystornowanie ustalonych na dzień bilansowy odsetek w momencie ich zapłaty z równoczesnym ujęciem w księgach rachunkowych rzeczywistej kwoty odsetek,

2) wystornowanie ustalonych na dzień bilansowy odsetek pod datą pierwszego dnia następnego roku obrotowego.

Zwracamy uwagę, iż zobowiązanie wobec banku z tytułu kredytu jest zobowiązaniem finansowym, a w odniesieniu do takich zobowiązań ustawa o rachunkowości w art. 28 ust. 1 pkt 8a daje możliwość wyceny według skorygowanej ceny nabycia. Przy czym, jeżeli jednostka jest zobowiązana do stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz. 1674 ze zm.) lub w polityce rachunkowości przyjęła dobrowolne ich stosowanie, to ma obowiązek wyceny kredytu w skorygowanej cenie nabycia (zob. § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia). Należy przy tym podkreślić, że jednostki mikro nie mogą stosować do wyceny skorygowanej ceny nabycia (por. art. 28a ustawy o rachunkowości).

Więcej przczytasz w
Na temat wyceny kredytu według skorygowanej ceny nabycia pisaliśmy w ZMR nr 5 z 2015 r. na str. 14–17

Skorygowana cena nabycia zobowiązań finansowych to cena nabycia (wartość), w jakiej składnik zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg, pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Pozostałe kalkulatory:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.