kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018

Okoliczności uzasadniające przeliczenie ustalonego kapitału początkowego

Kapitał początkowy jest składową podstawy emerytury ustalanej na tzw. nowych zasadach. Obliczany jest zawsze na dzień 1 stycznia 1999 r., niezależnie od daty złożenia wniosku w tej sprawie. Ponieważ kilkukrotnie już zmieniały się zasady ustalania wysokości kapitału początkowego, i to na korzyść ubezpieczonych, obliczony wcześniej kapitał podlega przeliczeniu na wniosek ubezpieczonego lub przy ustalaniu wysokości emerytury. Podstawę do ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego mogą również stanowić nowe (brakujące wcześniej) dokumenty przedłożone w sprawie.

Podstawa nowej emerytury

Emerytura dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. z reguły ustalana jest na tzw. nowych zasadach. Wysokość takiej emerytury obliczana jest poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

Podstawę obliczenia emerytury natomiast stanowi kwota:

 • zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,
   
 • zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz
   
 • środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS.

Kapitał początkowy jest zatem częścią składową nowej emerytury, co oznacza, że ma znaczny wpływ na jej wysokość. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że obliczona wartość emerytury, nie licząc ustawowych podwyżek (np. za sprawą corocznej waloryzacji), może obowiązywać do końca życia świadczeniobiorcy, a po jego śmierci być podstawą do naliczenia renty rodzinnej, należnej uprawnionym członkom rodziny.

Stan na 1 stycznia 1999 r.

Kapitał początkowy ustalany jest ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. (poza nielicznymi wskazanymi przez ustawodawcę wyjątkami), którzy przed dniem 1 stycznia 1999 r. opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek.

Niezależnie od daty wystąpienia z wnioskiem o obliczenie kapitału początkowego, jego wartość ustalana jest zawsze na dzień 1 stycznia 1999 r. Stanowi ją równowartość kwoty obliczonej zgodnie z art. 174 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną, pomnożonej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 62 lat.

Następnie kapitał początkowy podlega waloryzacji rocznej i kwartalnej na zasadach określonych w art. 173 ust. 4-5a i 6a ustawy emerytalnej.


Kapitał początkowy ewidencjonowany jest na koncie ubezpieczonego.

Zmiana przepisów

Zasady ustalania kapitału początkowego wielokrotnie ulegały zmianie, w głównej mierze na korzyść ubezpieczonych (patrz ramka).

Każda taka zmiana stanowi podstawę do przeliczenia ustalonego wcześniej kapitału początkowego dla osoby, której ona dotyczy. Chodzi tu m.in. o ubezpieczonych, którzy przed 1 stycznia 1999 r.:

 • posiadali okres ubezpieczenia krótszy niż 1 rok kalendarzowy,
   
 • byli ubezpieczeni jedynie przez część miesięcy roku kalendarzowego przyjętego do ustalenia podstawy kapitału początkowego,
   
 • nie świadczyli pracy z powodu opieki nad dziećmi w wieku do lat 4,
   
 • studiowali i okres tych studiów przy ustalaniu kapitału początkowego został ograniczony do 1/3 okresów składkowych przypadających do 31 grudnia 1998 r.

Na wniosek

Wniosek o ponowne obliczenie kapitału początkowego można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do placówki ZUS, która wydała decyzję o ustaleniu kapitału początkowego albo najbliższej jednostki organizacyjnej tej instytucji. Można w tym celu wykorzystać opracowany przez organ rentowy formularz EKP - Wniosek w sprawie kapitału początkowego, zaznaczając w zakresie wniosku, iż chodzi o ponowne ustalenie kapitału początkowego.


Formularz EKP dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.


Jeżeli ubezpieczony nie złoży wniosku o ponowne ustalenie kapitału początkowego, ZUS dokona jego przeliczenia, w zakresie, w jakim przysługuje ono ubezpieczonemu, z chwilą rozpatrywania jego wniosku o emeryturę przyznawaną na nowych zasadach lub o inne świadczenie, na wysokość którego ma wpływ kapitał. Przy obliczaniu wysokości tych świadczeń zostanie uwzględniony kapitał przeliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o wszystkie istotne dla sprawy dowody, w tym przedłożone dla celów ustalenia uprawnień do emerytury, a dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 1999 r.

Jeśli natomiast ubezpieczony miałby już ustaloną wysokość emerytury na nowych zasadach, z uwzględnieniem kapitału, który obecnie kwalifikuje się do przeliczenia, ponowne ustalenie wysokości emerytury z uwzględnieniem przeliczonego kapitału początkowego następuje wyłącznie na jego wniosek.

Przykładowe zmiany zasad ustalania kapitału początkowego, stanowiące podstawę przeliczenia ustalonego wcześniej (przed tą zmianą) kapitału początkowego

» 1 lipca 2004 r.: zniesienie ograniczenia okresów nieskładkowych, o których mowa w art. 7 pkt 5 ustawy emerytalnej, tj. okresów niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem, do 1/3 udowodnionych okresów składkowych (art. 174 ust. 2 pkt 2 ustawy emerytalnej);

» 23 września 2011 r.:

- likwidacja dolnej granicy okresu, z którego można wybrać podstawę wymiaru składek z 10 kolejnych lat kalendarzowych dla celów ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego (art. 174 ust. 3 ustawy emerytalnej),
- wprowadzenie możliwości uwzględnienia każdego dnia ubezpieczenia, jeżeli jest to dla ubezpieczonego korzystniejsze (art. 174 ust. 9a ustawy emerytalnej);

» 1 października 2013 r.: obliczanie stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy emerytalnej do przeciętnego wynagrodzenia w okresie danego roku odpowiedniego do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu społecznym, w przypadku gdy dana osoba pozostawała w tym ubezpieczeniu jedynie przez część miesięcy tego roku, np. z powodu przebywania na urlopie wychowawczym, podjęcia lub zakończenia zatrudnienia (art. 174 ust. 3b ustawy emerytalnej);

» 1 stycznia 2014 r.: zaliczenie okresu niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych do okresu składkowego, a nie jak wcześniej do okresu nieskładkowego (art. 174 ust. 2 pkt 3 ustawy emerytalnej);

» 1 maja 2015 r.:

- zastosowanie do okresów związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, o których mowa w wymienionym wcześniej art. 7 pkt 5 ustawy emerytalnej, przelicznika odpowiedniego dla okresów składkowych, tj. po 1,3%, a nie jak dotychczas po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok takiego okresu, z uwzględnieniem pełnych miesięcy (art. 174 ust. 2a ustawy emerytalnej),
- ograniczenie okresu nauki w szkole wyższej, jako okresu nieskładkowego przebytego przed dniem 1 stycznia 1999 r., do 1/3 okresów składkowych udowodnionych do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę, a nie jak wcześniej do dnia 31 grudnia 1998 r. (art. 185a ustawy emerytalnej).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.)

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Pozostałe kalkulatory:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Zatwierdzenie SF 2021 na postawie jakiego dokumentu
Na podstawie jakiego dokumentu następuje zatwierdzenie sprawozdania finansowego ? ZZW( zwyczajne zgromadzenie wspolników) chodzi o sp.z o.o
Przelew między kontami euro spółki
Robie przelewy w spółce z o o. Przelewem pieniądze z jednego konta euro na inne euro tej samej spółki czy w tym momencie powstają różnice kursowe? Księgowa mi zarzuciła że (...)
Badania okresowe u kilku pracodawców
Pracownik pracuje w kilku firmach na takim samym stanowisku.Kończą mu się badania okresowe. Otrzymał od nas skierowanie na ww do naszej poradni lekarskiej. Dostarczył orzeczenie lekarskie wystawione z innej poradni (...)
Sprzedaż. samochodu na ryczałcie i VAT .
Witam, klient rzucił mi hasło i zaczęłam powiątpiewać... Sytuacja sprzedaż samochodu jako ŚT w działalności jdg na ryczałcie + VAT. Według mnie przychód netto opodatkowany jest stawką ryczałtu (...)
Nabycie drugiego "przedsiębiorstwa"
Przychodnia Lekarska Sp.z o.o. ( własność osób prywatnych) zakupiła inna Przychodnie. Umowa zakupu opiewa o mienie ruchome Zbywcy ( sprzęt). Została wystawiona faktura za sprzedaz czyli dla Przychodni Lekarskiej to (...)
PIT 36 za 2021 po terminie
Nie złożyłam zeznania rocznego PIT 36 za 2021 r. Będę PIT 36 składać korzystając z programu Gofin i wyślę elektronicznie , ale jak dołączyć czynny żal ? Czy wysłać (...)
Deklaracja 0,00 składki zdrowotnej
Czy korzystając z art 82 ust 8 i deklarując składkę zdrowotną w wysokości 0,00 zł, trzeba udokumentować w ZUS-ie przychód za dany miesiąc.
Faktura końcowa do paragonu jak w JPK
Pierwszy raz mam taką firmę, która wystawia duzo zaliczek dla osób fiz i nie wiem jak wykazywać faktury końcowe do zaliczek fiskalizowane na kasie. Przykład: Faktura na os. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.