kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń chorobowych i zasady ich opodatkowania

W związku z problemami finansowymi firmy wypłat wynagrodzeń i świadczeń chorobowych przysługujących pracownikom za dany miesiąc dokonaliśmy z miesięcznym opóźnieniem. Czy powinniśmy z urzędu doliczyć odsetki z tytułu opóźnienia w wypłatach zasiłków z FUS? Jeśli tak, to czy podlegają one opodatkowaniu?

Pracodawca powinien "z urzędu" wypłacić pracownikowi odsetki od nieterminowej wypłaty zasiłku chorobowego. Kwota odsetek podlega opodatkowaniu, z tym że pracodawca nie ma obowiązku poboru zaliczki.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej, pracodawca powinien dokonywać wypłaty zasiłków w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień (art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej). W razie niezachowania tego terminu jest on obowiązany do wypłaty odsetek w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego (art. 64 ust. 2 ustawy zasiłkowej w związku z art. 85 ust. 1 ustawy o sus). Aktualnie odsetki za opóźnienie wynoszą 7% w stosunku rocznym (por. www.wskazniki.gofin.pl).

Zasady wypłaty odsetek określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie... (Dz. U. nr 12, poz. 104). Nalicza się je za okres od dnia następującego po upływie terminu na ustalenie prawa do świadczeń lub ich wypłaty do dnia wypłaty tych świadczeń (§ 2 ww. rozporządzenia), według wzoru:

On = Kz x L x O
365

gdzie:

On - kwota należnych odsetek (w obowiązujących nominałach pieniężnych, czyli bez zaokrąglania),

Kz - kwota nieterminowo wypłaconego zasiłku,

L - liczba dni opóźnienia,

O - stawka odsetek ustawowych w stosunku rocznym.

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłku chorobowego zalicza się do przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof). Przepisy ustawy o pdof nie wskazują takiego przychodu jako wolnego od podatku dochodowego. Podlega on zatem opodatkowaniu, przy czym pracodawca nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy od wartości tego świadczenia. Na mocy art. 42a ustawy o pdof jest on obowiązany do sporządzenia i przekazania pracownikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C. Pracownikowi informację tę powinien przekazać do końca lutego następnego roku, natomiast urzędowi skarbowemu:

  • do końca stycznia następnego roku, gdy składana jest w formie dokumentu pisemnego,
     
  • do końca lutego następnego roku, gdy składana jest drogą elektroniczną.

Z kolei pracownik powinien kwotę otrzymanych odsetek ująć wraz z innymi dochodami w zeznaniu rocznym i opodatkować według skali podatkowej. Przy wyliczaniu kwoty odsetek można skorzystać z kalkulatora odsetek ustawowych, dostępnego na stronie internetowej www.kalkulatory.gofin.pl.

Zwracamy uwagę! Jeżeli pracodawca opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia za czas choroby, to pracownikowi na mocy art. 481 K.c. w związku z art. 300 K.p. przysługują odsetki ustawowe. Ich wypłata następuje na wniosek pracownika. Są one zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o pdof.

Kwestia opodatkowania odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń chorobowych i świadczeń z FUS analogicznie jak powyżej została rozstrzygnięta przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 lipca 2013 r. (sygn. IBPBII/1/415-414/13/ASz) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 5 czerwca 2015 r. (sygn. ITPB2/4511-427/15/MU). Odmienne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 15 października 2014 r. (sygn. akt I SA/Gl 1629/13), uznając, iż: "(...) nie może być (...) tak, że w tych samych okolicznościach faktycznych (choroba pracownika) od odsetek za zwłokę w wypłacie świadczeń (...) mających związek z trwającym stosunkiem pracy, zatrudniony byłby zwolniony z wypłaconej mu części odsetek za zwłokę, a od części z nich musiałby zapłacić podatek. (...) zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 95 u.p.d.o.f. ma zastosowanie także do zasiłku chorobowego wypłacanego zatrudnionemu podczas trwania stosunku pracy. (...)". Tego rozstrzygnięcia nie podzielił Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 19 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 154/15) uchylił w całości cytowany wyżej wyrok.

Odsetki od nieterminowych wypłat świadczeń z FUS pracodawca-płatnik zasiłków finansuje z własnych środków (nie podlegają one rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne).

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania i dodatkowo, że pracownikowi za lipiec br. przysługiwał zasiłek chorobowy w wysokości 2.496,74 zł (3.020,15 zł x 80% : 30 = 80,54 zł - stawka dzienna; 80,54 zł x 31 dni = 2.496,74 zł). Jego wypłata powinna była nastąpić wraz z wypłatą wynagrodzeń za lipiec, tj. 31 lipca br., z tym że nie później niż do 2 sierpnia br. (zwolnienie ZUS ZLA zostało pracodawcy dostarczone 3 lipca br.). Ze względu na trudności finansowe pracodawca dokonał tej wypłaty 31 sierpnia br., doliczając do niej odsetki z tytułu opóźnienia w wysokości 13,89 zł, tj. (2.496,74 zł x 29 dni x 0,07) : 365.


Przedstawione powyżej zasady naliczania odsetek ilustruje poniższy schemat.

Zasady naliczania odsetek

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory odsetek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60