kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa

DRUKI - Informacja dodatkowa wraz z notami

Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Informacja dodatkowa dla jednostek małych

Informacje uzupełniające do bilansu sporządzanego przez jednostki mikro

Nota 1 - Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nota 2 - Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nota 3 - Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Nota 4 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Nota 5 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Nota 6 - Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy

Nota 7 - Grunty użytkowane wieczyście

Nota 8 - Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Nota 9 - Papiery wartościowe lub prawa

Nota 10 - Odpisy aktualizujące wartość należności

Nota 11 - Struktura własności kapitału podstawowego na dzień ...

Nota 12 - Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o.o. - stan na koniec roku obrotowego

Nota 13 - Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Nota 14 - Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

Nota 15 - Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Nota 16 - Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Nota 17 - Rezerwy na koszty i zobowiązania

Nota 18 - Odroczony podatek dochodowy

Nota 19 - Zobowiązania według okresów wymagalności

Nota 20 - Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Nota 21 - Czynne rozliczenia międzyokresowe

Nota 22 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Nota 23 - Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Nota 24 - Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Nota 25 - Wykaz zobowiązań warunkowych

Nota 26 - Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku

Nota 27 - Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Nota 28 - Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej

Nota 29 - Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Nota 30 - Umowy o usługi długoterminowe

Nota 31 - Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

Nota 32 - Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych

Nota 33 - Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nota 34 - Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Rozliczenie różnicy (...) - wersja rozszerzona 1

Nota 36 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Nota 37 - Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nota 38 - Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Nota 39 - Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nota 40 - Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat

Nota 41 - Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Nota 42 - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią

Nota 43 - Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Nota 44 - Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Nota 45 - Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki

Nota 46 - Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Nota 47 - Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Nota 48 - Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny

Nota 49 - Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

Nota 50 - Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych

Nota 51 - Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji

Nota 52 - Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nota 53 - Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji

Nota 54 - Wielkości uzyskane przez jednostki nieobjęte konsolidacją

Nota 55 - Połączenie metodą nabycia - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

Nota 56 - Połączenie metodą łączenia udziałów - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

Nota 57 - Ustalenie różnicy między zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem pożyczek i kredytów) wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych

Nota 58 - Ustalenie różnicy między zmianą stanu zapasów wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych

Nota 59 - Ustalenie wielkości faktycznie zapłaconego podatku dochodowego

Nota 60 - Struktura należności

Nota 61 - Należności według okresów wymagalności

Nota 62 - Koszty związane z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych

Nota 63 - Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Nota 64 - Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym lub kwota opłaty za marnowanie żywności

Nota 65 - Instrumenty finansowe wyceniane według wartości godziwej

Nota 66 - Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nota 67 - Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Nota 68 - Udziały (akcje) własne

Nota 69 - Wartość firmy

Nota 70 - Zaliczki i pożyczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Nota 71 - Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej

Nota 72 - Zobowiązania zaciągnięte tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju w imieniu osób wchodzących w skład organów jednostki

Nota 73 - Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat

Nota 74 - Informacja o dochodach z tytułu ukrytych zysków

Nota 75 - Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Zatwierdzenie SF 2021 na postawie jakiego dokumentu
Na podstawie jakiego dokumentu następuje zatwierdzenie sprawozdania finansowego ? ZZW( zwyczajne zgromadzenie wspolników) chodzi o sp.z o.o
Przelew między kontami euro spółki
Robie przelewy w spółce z o o. Przelewem pieniądze z jednego konta euro na inne euro tej samej spółki czy w tym momencie powstają różnice kursowe? Księgowa mi zarzuciła że (...)
Badania okresowe u kilku pracodawców
Pracownik pracuje w kilku firmach na takim samym stanowisku.Kończą mu się badania okresowe. Otrzymał od nas skierowanie na ww do naszej poradni lekarskiej. Dostarczył orzeczenie lekarskie wystawione z innej poradni (...)
Sprzedaż. samochodu na ryczałcie i VAT .
Witam, klient rzucił mi hasło i zaczęłam powiątpiewać... Sytuacja sprzedaż samochodu jako ŚT w działalności jdg na ryczałcie + VAT. Według mnie przychód netto opodatkowany jest stawką ryczałtu (...)
Nabycie drugiego "przedsiębiorstwa"
Przychodnia Lekarska Sp.z o.o. ( własność osób prywatnych) zakupiła inna Przychodnie. Umowa zakupu opiewa o mienie ruchome Zbywcy ( sprzęt). Została wystawiona faktura za sprzedaz czyli dla Przychodni Lekarskiej to (...)
PIT 36 za 2021 po terminie
Nie złożyłam zeznania rocznego PIT 36 za 2021 r. Będę PIT 36 składać korzystając z programu Gofin i wyślę elektronicznie , ale jak dołączyć czynny żal ? Czy wysłać (...)
Deklaracja 0,00 składki zdrowotnej
Czy korzystając z art 82 ust 8 i deklarując składkę zdrowotną w wysokości 0,00 zł, trzeba udokumentować w ZUS-ie przychód za dany miesiąc.
Faktura końcowa do paragonu jak w JPK
Pierwszy raz mam taką firmę, która wystawia duzo zaliczek dla osób fiz i nie wiem jak wykazywać faktury końcowe do zaliczek fiskalizowane na kasie. Przykład: Faktura na os. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.