kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (395) z dnia 1.06.2015

Ogólne zasady rozliczania wydatków na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu

Zamierzam nabyć samochód osobowy prywatnie, lecz będę go wykorzystywać także w działalności gospodarczej. Proszę o omówienie zasad rozliczania kosztów z tytułu używania takiego samochodu na potrzeby firmy. Czy VAT od paliwa niepodlegający odliczeniu jest kosztem podatkowym?

Niepodlegająca odliczeniu kwota VAT od paliwa zakupionego do wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej samochodu, jest kosztem uzyskania przychodu.

Jeżeli podatnik zamierza wykorzystywać w działalności gospodarczej samochód osobowy niestanowiący składnika firmowego majątku, to wydatki na nabycie tego pojazdu nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem podatkowym mogą być jedynie wydatki ponoszone w związku z jego używaniem na potrzeby firmy. Jednak i te wydatki podlegają ograniczeniu w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 46 updof, wydatki te są kosztem podatkowym do wysokości kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Ewidencja ta powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd-dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika i jego dane (art. 23 ust. 7 updof).

Dane ujęte w ewidencji służą obliczeniu wysokości wydatków, z tytułu użytkowania samochodu osobowego w działalności gospodarczej, zaliczanych do kosztów podatkowych. Jak wynika z powołanego art. 23 ust. 1 pkt 46 updof, limit tych wydatków wyznacza iloczyn liczby kilometrów przebiegu pojazdu i stawki za 1 km przebiegu określonej zgodnie z odrębnymi przepisami (zwany kilometrówką).

Do wyliczenia wysokości "kilometrówki" należy przyjmować stawki za 1 km przebiegu pojazdu wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.), które aktualnie wynoszą dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika:

  • do 900 cm3 - 0,5214 zł,
     
  • powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.

Wydatki poniesione z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby firmy należy porównać z wysokością "kilometrówki" ustaloną na dany miesiąc. Jeżeli okaże się, że faktycznie poniesione wydatki są niższe lub równe kwocie "kilometrówki", to koszty uzyskania przychodów należy obciążyć całą kwotą tych wydatków. Natomiast gdy kwota poniesionych wydatków przekracza ustaloną na dany miesiąc wysokość "kilometrówki", ich nadwyżka ponad ten limit nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów tego miesiąca. Ponieważ jednak wydatki z tytułu używania samochodu rozlicza się narastająco od początku roku, nadwyżkę wydatków z jednego miesiąca można odnieść do kosztów podatkowych w ramach limitów ustalanych w następnych miesiącach roku podatkowego.

W celu rozliczenia omawianych wydatków w rachunku narastającym, niezbędne jest prowadzenie zestawienia faktycznie poniesionych wydatków i wysokości "kilometrówki", które prezentujemy w tabeli.

M-c Limit z ewidencji
przebiegu pojazdu (zł)
Poniesione wydatki (zł) Wydatki zaliczone
do kosztów podatkowych (zł)
za m-c narastająco za m-c narastająco za m-c narastająco
500 500 430 430 430 430
II 200 700 150 580 150 580
III 600 1.300 800 1.380 720 1.300

Jeśli zaś chodzi o niepodlegającą odliczeniu kwotę VAT od paliwa zakupionego do wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej samochodu, to należy wyjaśnić, że może ona stanowić koszt uzyskania przychodów. Jak bowiem wynika z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a tiret drugie updof, kosztem podatkowym jest VAT naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Kalkulatory
Kalkulator kosztów używania samochodu do wysokości kilometrówki dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Zatem wydatek na zakup paliwa powinien być ujęty w zestawieniu wydatków wraz z kwotą VAT niepodlegającą odliczeniu i rozliczony w ramach "kilometrówki".

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60