kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015

Zasady stosowania jednorazowej amortyzacji

Jednorazowa amortyzacja daje podatnikom możliwość szybszego rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na zakup środka trwałego. Jednak nie każdy podatnik może z niej skorzystać i nie każdy środek trwały może być w ten sposób amortyzowany.

Którzy podatnicy mogą stosować jednorazową amortyzację w 2015 r.?

Prawo do jednorazowej amortyzacji w 2015 r. mają:

 • mali podatnicy, tj. podatnicy, u których w 2014 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 5.015.000 zł,
   
 • podatnicy, którzy rozpoczęli w 2015 r. prowadzenie działalności gospodarczej.

Jednakże w przypadku osób prawnych z jednorazowej amortyzacji, na zasadzie wyjątku wymienionego w art. 16k ust. 11 ustawy o pdop, nie mogą korzystać podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy zostali utworzeni:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
   
 • w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
   
 • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro.

Natomiast w przypadku osób fizycznych podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą nie może skorzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji, gdy w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek podatnika, a między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa (art. 22k ust. 11 ustawy o pdof).


Podatnik rozpoczął w 2015 r. prowadzenie działalności gospodarczej. Jakie środki trwałe może zamortyzować jednorazowo i w którym momencie?

Jednorazowej amortyzacji podlegają środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Oznacza to, że jednorazowo zamortyzować można:

 • kotły i maszyny energetyczne z grupy 3 KŚT,
   
 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania z grupy 4 KŚT,
   
 • maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne z grupy 5 KŚT,
   
 • urządzenia techniczne z grupy 6 KŚT,
   
 • środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych z grupy 7 KŚT,
   
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane - z grupy 8 KŚT.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podatnicy odpisów tych mogą dokonywać nie wcześniej niż w miesiącu wprowadzenia środków trwałych do tej ewidencji. Mają też prawo stosować zasady ogólne, tj. dokonywać odpisów w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec tego roku.


W maju 2015 r. podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i zakupił kilka środków trwałych. Część z nich zamortyzował jednorazowo. Jednak wartość jednego z nich tylko częściowo mieści się w limicie przewidzianym dla jednorazowej amortyzacji. Jak i od kiedy dokonywać dalszej amortyzacji ponad ten limit?

W 2015 r. łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez podatnika nie może przekroczyć 209.000 zł. Przy ustalaniu tego limitu nie uwzględnia się jednak odpisów od środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł.

Jeżeli z uwagi na przekroczenie wspomnianego limitu zakup środka trwałego tylko w części może być zamortyzowany jednorazowo, to część wartości początkowej tego środka trwałego przekraczająca limit podlega dalszym odpisom amortyzacyjnym od następnego roku podatkowego. Dokonuje się ich metodą liniową (zgodnie z art. 22i ustawy o pdof) lub degresywną (zgodnie z art. 22k ust. 1 ustawy o pdof). Suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych w 2015 r. oraz w latach następnych nie może przekroczyć wartości początkowej tego środka trwałego.


W 2014 r. poniosłem pierwsze nakłady na wytworzenie środka trwałego (maszyny produkcyjnej). W 2015 r. mam zamiar zakończyć jego budowę i przyjąć go na stan środków trwałych. Czy skoro w 2015 r. posiadam status małego podatnika, będę mógł skorzystać z jednorazowej amortyzacji? Zaznaczam, że w 2014 r. nie byłem małym podatnikiem.

Jeżeli podatnik posiadający w 2015 r. status małego podatnika i ponoszący nakłady na wytworzenie środka trwałego zakończy jego budowę w tym roku, to będzie przysługiwało mu prawo do zamortyzowania tego składnika majątku jednorazowo. Dla skorzystania z tego przywileju nie jest przeszkodą fakt, że w poprzednim roku, tj. w 2014, podatnik nie spełniał warunków do uznania go za małego podatnika. Dla zastosowania jednorazowej amortyzacji istotne jest posiadanie statusu małego podatnika w momencie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych.


Poniosłem nakłady na ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo. Czy poniesione z tego tytułu wydatki również mogę w ten sposób zamortyzować?

Nakłady na ulepszenie środka trwałego zwiększają jego wartość początkową. Jeżeli jednorazowa amortyzacja środka trwałego oraz jego ulepszenie mają miejsce w tym samym roku podatkowym, to wartość nakładów poniesionych na ulepszenie również można zaliczyć do kosztów w formie jednorazowego odpisu (pod warunkiem, że limit przewidziany dla jednorazowej amortyzacji jest wystarczająco wysoki).

Jeżeli jednak ulepszenie ma miejsce w kolejnych latach podatkowych po dokonaniu jednorazowego odpisu, wówczas należy podwyższyć wartość początkową środka trwałego o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie i od takiej wartości dokonywać odpisów amortyzacyjnych według przyjętej metody amortyzacji (liniowej lub degresywnej).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Rozliczenie 2017
Dostałam PIT-11 za 2017 z jednego stosunku pracy i zastanawiam się czy powinnam złożyć w urzędzie skarbowym PIT czy też urząd sam mnie rozliczy. Nie mam żadnych odliczeń. Jak (...)
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej.zakręciłam się w tym wszystkim..
Pracownik w dniu 06.11.2013 uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po przepraowaniu roku od uzyskania tego stopnia należał się jej dodatkowy urlop - 10 dni. Czyli z dniem 05.11.2014 ma już 10 (...)
Podwyższenie wynagrodzenia
Czy wystarczy napisać ,że z dniem 1.01.2018 przyznaję wynagrodzenie zasadnicze w wys........ aby nie robić aneksów do umów/ są to umowy z lat 1990 i starsze a wtedy taka była forma/
Słodycze a VAT
Witam. Zakupiliśmy ptasie mleczko dla naszych kontrahentów. Czy od takich zakupów mam prawo odliczyć VAT?
Okres pobierania zasiłku przed świadczeniem.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy. Rozumiem, że okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego poprzedzającego zasiłek nie zliczamy do (...)
Samochód wykupiony z leasingu
Czy wykupiony z leasingu samochód w październiku mogę amortyzować podatkowo już za październik czy od następnego miesiąca ?
Konta związane z ubezpieczeniami społecznymi
Witam, czy w związku z wprowadzeniem przez ZUS jednego numeru kont do wpłat składek należy zmienić plan kont. Do tej pory były rozbudowana analityka składek - rozrachunki i konta kosztowe. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60