kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014

Amortyzacja środka trwałego częściowo sfinansowanego ze środków unijnych

Spółka z o.o. złożyła wniosek o dotację na zakup maszyn produkcyjnych, w którym przedstawiono wyliczenia przy zastosowaniu metody liniowej. Czy w związku z tym istnieje możliwość przyjęcia degresywnej metody amortyzacji? Czy można stosować inną metodę dla celów amortyzacji podatkowej, a inną dla amortyzacji bilansowej? Ponieważ zakup nastąpił w październiku 2013 r., natomiast dotacja wpłynie w styczniu br., czy do czasu jej wpływu amortyzacja mogła być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 16h ust. 2 ustawy o PDOP (lub art. 22h ust. 2 ustawy o PDOF), podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

Skoro zatem we wniosku o dotację unijną jednostka dokonała wyboru metody amortyzacji, to naszym zdaniem należy uznać, że podjęła już decyzję o stosowanej metodzie, skutkującą także dla podatkowej amortyzacji. Zatem dla celów podatkowych nie może już tego zmienić i wybrać metody degresywnej.

Z kolei ustawa o rachunkowości nie wymienia żadnych metod amortyzacji do wyboru. Według prawa bilansowego, decydujące znaczenie przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej ma okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności:

1) liczba zmian, na których pracuje środek trwały;

2) tempo postępu techniczno-ekonomicznego;

3) wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem;

4) prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego;

5) przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Ponadto, według prawa bilansowego, na dzień przyjęcia środka trwałego do używania należy ustalić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.

W świetle powyższego, dla celów bilansowych jednostka może inaczej amortyzować środek trwały, przyjmując m.in. metodę degresywną, jeśli jest to uzasadnione ww. czynnikami.

Co do momentu korekty odpisów amortyzacyjnych należy przypomnieć, że zdaniem organów podatkowych, korekty należy dokonać ze skutkiem wstecznym (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 listopada 2013 r., nr IPTPB3/423-327/13-2/IR), wraz z ewentualną korektą zaliczek na podatek dochodowy oraz zapłatą odsetek. W niektórych interpretacjach indywidualnych organy wskazują ponadto, że już po podpisaniu umowy o dofinansowanie podatnik nie powinien zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych. Wówczas nie wystąpi konieczność korekty. Jednak w kwestii korekty odpisów amortyzacyjnych nie można przyznać racji organom podatkowym. Zdaniem redakcji, korekta wstecz nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego. Powoduje też zafałszowanie rzeczywistości. W kwestii tej odmienne od organów podatkowych jest orzecznictwo sądów. Otóż WSA w Białymstoku w wyroku z 21 sierpnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Bk 91/13) - wyrok ten opisywaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 28 z 2013 r. - oraz WSA w Gliwicach w wyroku z 13 listopada 2013 r. (sygn. akt I SA/GI 322/13 - wyrok ten opisujemy w Biuletynie Informacyjnym nr 2 z 2014 r.) orzekli, iż dopiero w miesiącu otrzymania dotacji do zakupu środków trwałych należy dokonać korekty kosztów uzyskania o odpowiednią wartość odpisów amortyzacyjnych, nie korygując zaliczek wstecz. Szkoda tylko, że organy podatkowe nie przyjmują zasadnych i logicznych uzasadnień z tego orzecznictwa.

Nieco inaczej wygląda rozliczenie wpływu dotacji w ujęciu bilansowym. Jak wynika bowiem z art. 41 ustawy o rachunkowości, dotacje na zakup środka trwałego ujmuje się w księgach rachunkowych z uwzględnieniem rozliczeń międzyokresowych przychodów. W związku z tym, otrzymanie dotacji podlega księgowaniu:

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Następnie zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od sfinansowanych z tych źródeł środków trwałych, zapisem:

      - Wn konto 84,
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Otrzymanie dotacji po rozpoczęciu dokonywania odpisów amortyzacyjnych powoduje konieczność jednorazowego rozliczenia części przychodów w proporcji do dokonanych już odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli wpływ środków z dotacji, tak jak przedstawiono to w pytaniu, następuje w kolejnym roku obrotowym, ale przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok ubiegły, to częściowe wykazanie przychodów dotyczących dokonanych już odpisów amortyzacyjnych powinno nastąpić w księgach rachunkowych tego ubiegłego roku. Może to nastąpić zapisem: Wn konto 64 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe", Ma konto 76-0.

Przykład

Spółka w październiku 2013 r. zakupiła i wprowadziła do ewidencji środek trwały za kwotę 100.000 zł (pomijamy VAT). W styczniu 2014 r. otrzymała dotację do tego zakupu w wysokości 50.000 zł. Na dzień otrzymania dotacji sprawozdanie finansowe za 2013 r. nie było jeszcze sporządzone.

Odpisy amortyzacyjne według metody liniowej stosowanej zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych wyniosły za dwa miesiące (listopad i grudzień 2013 r.) 3.333,34 zł (1.666,67 zł x 2), według wyliczenia:

  • miesięczny odpis za 2013 r. 100.000 zł x 20% stawka z Wykazu : 12 miesięcy = 1.666,67 zł.

Odpowiednio odpis amortyzacyjny za styczeń 2014 r. wyniesie: 1.666,67 zł.

Zatem do pozostałych przychodów operacyjnych:

  • za dwa miesiące 2013 r. zostanie zaliczona kwota 1.666,67 zł (3.333,34 zł x 50%),
     
  • za styczeń 2014 r. kwota: 833,34 zł (1.666,67 zł x 50%).

Jednocześnie z kosztów uzyskania przychodów należy wyłączyć w styczniu 2014 r. 50% odpisów amortyzacyjnych za 2013 r., czyli 1.666,67 zł oraz 50% odpisu za styczeń 2014 r., czyli 833,34 zł.

 

Opis operacji:

Kwota Konto
Wn Ma
Księgi grudnia 2013 r.
1. Zaliczenie do przychodów części dotacji równolegle do odpisów dokonanych w 2013 r.: 1.666,67 zł 65 76-0
Księgi stycznia 2014 r.
1. Wpływ dotacji: 50.000 zł 13-0 84
2. Amortyzacja za styczeń: 1.666,67 zł 40-0 07
3. Równolegle do odpisu amortyzacyjnego za styczeń rozliczenie konta 84: 833,34 zł 84 76-0
4. Rozliczenie konta 65: 1.666,67 zł 84 65

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60