kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013

Kiedy umowa o pracę wpływa na formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej?

Wyboru formy opodatkowania przychodów (dochodów) z działalności gospodarczej dokonuje sam podatnik. Musi przy tym wziąć pod uwagę okoliczności wyłączające możliwość stosowania danego sposobu opodatkowania. W niektórych bowiem przypadkach współpraca z byłym lub obecnym pracodawcą może powodować niemożność wyboru konkretnej formy opodatkowania lub wyłączenie z już wybranej formy.

1. Opodatkowanie podatkiem liniowym, gdy zakres działalności gospodarczej jest taki sam jak obowiązków pracowniczych

Podatnik pozostaje w stosunku pracy i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, której zakres pokrywa się z czynnościami wykonywanymi w ramach umowy o pracę. Czy skoro podatnik w ramach działalności gospodarczej nie świadczy usług na rzecz swojego pracodawcy, dochody z tej działalności mogą być opodatkowane podatkiem liniowym?

Tak. Jeżeli podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy, ale nie uzyskuje przychodu z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia tych usług na rzecz swojego pracodawcy, to ma prawo do opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

Z opodatkowania dochodów podatkiem liniowym mogą korzystać podatnicy samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą, a także osoby fizyczne będące wspólnikami spółki lub spółek niemających osobowości prawnej.

W art. 9a ust. 3 updof ustawodawca wskazał okoliczności, w jakich przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym, traci prawo do korzystania z niego. I tak, do utraty (w roku podatkowym) prawa do podatku liniowego dochodzi, jeżeli podatnik uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Przy czym, aby doszło do wyłączenia z omawianej formy opodatkowania, usługi te muszą odpowiadać czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Wprawdzie w sytuacji opisanej w pytaniu zakres czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy i działalności gospodarczej jest taki sam, jednak podatnik nie świadczy usług na rzecz swojego pracodawcy w ramach działalności gospodarczej, a jedynie wykonuje czynności na podstawie umowy o pracę. Zatem nie uzyskuje przychodu ze świadczenia na rzecz pracodawcy usług w ramach prowadzonej działalności, a przychód ze stosunku pracy. Tymczasem, w myśl powołanego przepisu, tylko przychody uzyskane z działalności gospodarczej i ze świadczenia usług tożsamych z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy mogą doprowadzić do utraty prawa do opodatkowania podatkiem liniowym.

Gdyby jednak podatnik uzyskał z działalności gospodarczej przychód ze świadczenia usług na rzecz swojego pracodawcy, wówczas utraciłby prawo do opodatkowania podatkiem liniowym z mocą wsteczną. Obowiązany byłby wtedy od dochodu osiągniętego od początku roku ustalić zaliczki według skali podatkowej oraz wpłacić je wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Przykład

Podatnik w 2013 r. jest zatrudniony na umowę o pracę w charakterze kierowcy. Jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie której świadczy usługi transportowe. Działalność ta jest opodatkowana podatkiem liniowym.

Przypadek I - w ramach działalności gospodarczej podatnik nie wykonuje usług na rzecz swojego pracodawcy; zatem ma prawo do opodatkowania dochodów z działalności podatkiem liniowym.

Przypadek II - 12 kwietnia 2013 r. po godzinach pracy świadczonej na umowę o pracę podatnik wykonał usługę transportową na rzecz pracodawcy; z dniem 12 kwietnia 2013 r. nastąpiła u podatnika utrata prawa do opodatkowania podatkiem liniowym.


2. Świadczenie przez ryczałtowca usług na rzecz byłego pracodawcy

Podatnik w 2010 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych. Przychody z tego tytułu są opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Przed rozpoczęciem tej działalności był zatrudniony na umowę o pracę, jako pracownik budowlany. Umowa ta została rozwiązana zanim rozpoczął działalność. Do tej pory podatnik nie świadczył w ramach działalności gospodarczej usług na rzecz byłego pracodawcy. Czy obecnie możliwe jest świadczenie takich usług bez utraty prawa do opodatkowania przychodów z działalności ryczałtem?

Tak, gdyż Czytelnik nie jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, lecz kontynuującym. Oznacza to, że w jego przypadku uzyskanie przychodu ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, nie skutkuje wyłączeniem go z ryczałtu ewidencjonowanego. Podatnik nie miałby prawa do opodatkowania ryczałtem, w związku z uzyskaniem takiego przychodu, w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Podatnik może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnione są warunki określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym zostali wyłączeni m.in. podatnicy, którzy rozpoczynają wykonywanie działalności gospodarczej (samodzielnie lub w formie spółki), jeżeli podatnik (lub co najmniej jeden ze wspólników), przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej podatnika (lub spółki). Tak wynika z art. 8 ust. 1 pkt 6 powołanej ustawy.

Podatnicy rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej (samodzielnie lub w formie spółki), którzy nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, mogą do dnia rozpoczęcia działalności zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Gdyby jednak podatnik (lub spółka) dokonał sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów, albo uzyskał przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, wówczas traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wtedy za okres od dnia uzyskania takiego przychodu do końca roku podatkowego musi opłacać podatek dochodowy według skali podatkowej (art. 8 ust. 2 ustawy). Za podstawę do określenia tego podatku przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy tej formie opodatkowania utrata prawa do ryczałtu nie następuje z mocą wsteczną jak przy podatku liniowym (mowa o tym w odpowiedzi na poprzednie pytanie). Tu podatnik w roku podatkowym opodatkowany jest według dwóch form, tj. według skali podatkowej (za okres od dnia uzyskania przychodu m.in. ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy) i ryczałtem ewidencjonowanym (za okres wcześniejszy).

Ze stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu wynika, że w ramach stosunku pracy rozwiązanego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej podatnik wykonywał czynności wchodzące w zakres prowadzonej obecnie działalności gospodarczej. Należy tu jednak zauważyć, że w 2013 r. Czytelnik nie jest już podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą, gdyż działalność tę rozpoczął w 2010 r. Powoduje to, że świadczenie w 2013 r. usług w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy nie spowoduje utraty prawa do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego.

Przykład

Podatnik był zatrudniony jako pracownik budowlany do października 2010 r. W listopadzie 2010 r. rozpoczął indywidualną działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi budowlane. W 2013 r. podatnik wykonał usługę budowlaną na rzecz byłego pracodawcy. Ponieważ podatnik rozpoczął prowadzenie działalności w 2010 r., wykonanie na rzecz byłego pracodawcy usługi budowlanej w 2013 r. nie skutkuje wyłączeniem z ryczałtu.

Podobnych wyjaśnień w omawianej kwestii udzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 17 września 2010 r., nr ILPB1/415-731/10-4/AG. W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w 2009 r., a usługi świadczone w ramach działalności były takie same, jak czynności, które podatnik wykonywał w 2009 r. w ramach stosunku pracy. W 2010 r. podatnik zamierzał wykonywać usługi dla byłego pracodawcy, w związku z tym wystąpił o interpretację, czy w takim razie utraci prawo do ryczałtu ewidencjonowanego. Organ podatkowy stwierdził, że: "Mając na względzie (...) art. 8 ust. 1 pkt 6 powołanej ustawy (ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - przyp. red.), stwierdzić należy, iż nie będzie on miał zastosowania w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym. Wnioskodawca nie rozpoczął działalności gospodarczej w roku podatkowym 2010, lecz w 2009. Wobec powyższego, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przedmiotowej sprawie ma prawo świadczyć usługi dla byłego pracodawcy pozostając podatnikiem opodatkowującym swoje przychody w formie ryczałtu ewidencjonowanego".

Zwróć uwagę!

Utrata formy opodatkowania w związku z uzyskaniem przychodu ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy następuje:

 • z mocą wsteczną - gdy dochodzi do wyłączenia z opodatkowania podatkiem liniowym; w tym przypadku powstaje obowiązek wpłacenia zaliczek przy zastosowaniu skali podatkowej od dochodu osiągniętego od początku roku,
   
 • poczynając od dnia uzyskania tego przychodu - w przypadku podatnika opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym; od tego dnia do końca roku podatkowego podatnik obowiązany jest opłacać podatek dochodowy według skali podatkowej.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.