kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013

Wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy przychody, które uzyskuję w związku z układaniem chodników i parkingów, objęte są stawką 5,5%, czy też 8,5%?

Rozstrzygnięcie kwestii, jaką wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinien stosować podatnik, zależy od tego, do jakiego grupowania PKWiU należy zaliczyć świadczone przez niego usługi.

Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została określona w art. 12 ust. 1 tej ustawy i zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

I tak, stawka ryczałtu od przychodów z działalności usługowej - co do zasady - wynosi 8,5%, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) tej ustawy).

Jednak np. przychody z robót budowlanych są opodatkowane stawką 5,5% (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy).

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., pod pojęciem "działalności usługowej" należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie definiują natomiast użytego w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) tej ustawy pojęcia "roboty budowlane". Z tego względu zasadne jest odwołanie się do definicji zawartych w obecnie obowiązującym art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, przez:

 • roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
   
 • obiekt budowlany - należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury,
   
 • budowlę - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową,
   
 • obiekt liniowy - należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, itd.

Z kolei w PKWiU obiekty budowlane i roboty budowlane sklasyfikowane zostały w sekcji F. Sekcja ta obejmuje:

 • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
   
 • roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),
   
 • prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Przy czym zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON.

W konsekwencji wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jaką powinien stosować podatnik, zależy od tego, do jakiego grupowania PKWiU należy zaliczyć świadczone przez niego usługi.

Oznacza to, że Czytelnik powinien stosować stawkę ryczałtu 5,5%, jeżeli świadczone przez niego usługi w zakresie układania chodników i parkingów są robotami budowlanymi, o których mowa w omawianych przepisach.

Zatem każdą z usług faktycznie świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Czytelnik powinien zaliczyć do odpowiednio grupowania PKWiU, zgodnie z jej charakterem. Wymaga to oceny, która jest możliwa tylko na podstawie bardzo dokładnej znajomości konkretnego stanu faktycznego.

W przypadku trudności w zaklasyfikowaniu wykonywanych usług można zwrócić się o wydanie opinii do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60