kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 100 (932) z dnia 13.12.2012

Opodatkowanie najmu w 2013 roku

Wiele osób fizycznych decyduje się na wynajmowanie posiadanych, a nieużywanych składników majątku. Gdy następuje to poza działalnością gospodarczą, wówczas mamy do czynienia z tzw. prywatnym najmem stanowiącym oddzielne źródło przychodów. Najczęściej przedmiotem prywatnego najmu są nieruchomości, samochody oraz środki pozostałe po likwidacji działalności gospodarczej. Środki uzyskane w wyniku takiego najmu stanowią dla celów podatkowych przychód, który nie korzysta ze zwolnienia od podatku. W konsekwencji uzyskujący je podatnik musi wybrać dla nich formę opodatkowania. Do wyboru ma dwie opcje: zasady ogólne według skali podatkowej i ryczałt ewidencjonowany.


SKALA PODATKOWA

O wyborze tej formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych z prywatnego najmu podatnik nie musi informować urzędu skarbowego. Przysługuje ona bowiem każdemu wynajmującemu z mocy prawa.


Uzyskane przychody…

Przychodem z najmu jako odrębnego źródła, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdof, bez względu na wybraną formę opodatkowania są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych świadczeń. Takie uregulowanie wynikające z ustawy o pdof powoduje, że przychód z tego tytułu powstaje w momencie faktycznego otrzymania (postawienia do dyspozycji przez najemcę) zapłaty (przykład 1). U podatników podatku VAT, uzyskujących należności z prywatnego najmu, wysokość przychodu z tego źródła wyznacza kwota otrzymanego czynszu po pomniejszeniu o podatek VAT.

Do omawianych przychodów u wynajmującego nie zalicza się natomiast ponoszonych przez najemcę opłat eksploatacyjnych (za tzw. media) związanych z przedmiotem najmu, w tym np. w przypadku najmu lokali opłat za wodę i ścieki, gaz, energię elektryczną, wywóz śmieci itp. Aby jednak można je było w ten sposób kwalifikować z podatkowego punktu widzenia, z umowy powinno wynikać, że to najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Przychód u wynajmującego nie powstanie z omawianego tytułu bez względu na to, czy obciążające go zgodnie z umową opłaty najemca wnosi bezpośrednio na rachunek dostawcy mediów, czy wpłaca je wynajmującemu, który uiszcza je sam. W tym drugim przypadku przyjmuje się, że wynajmujący pełni wyłącznie rolę pośrednika pomiędzy najemcą a dostawcą mediów.

Przychodem u wynajmującego nie jest również kaucja pobrana dla zabezpieczenia wykonania umowy. Przesądza o tym z definicji zwrotny charakter tego świadczenia. Przychodami podatkowymi są bowiem wyłącznie przysporzenia majątkowe o charakterze definitywnym. W efekcie kaucja nie stanowi przychodu w momencie jej pobrania. Jednak gdy podatnik będący wynajmującym zatrzyma w całości lub w części kaucję, wówczas powinna ona zostać uznana za przychód z najmu.


Kaucja w momencie pobrania nie stanowi przychodu z najmu.


Należy jednak podkreślić, że warunki dotyczące rozliczenia kaucji powinny być ustalone w zawartej między stronami umowie. Umowa powinna określać moment, w którym kaucja podlega zwrotowi lub kiedy może zostać przez wynajmującego zatrzymana (np. kaucja zostanie przez właściciela zwrócona w ostatnim dniu obowiązywania umowy). Jeżeli w dniu określonym w umowie właściciel stwierdzi, iż poniósł określone straty na skutek działań najemcy, tj. wystąpiły przesłanki do zatrzymania kaucji, to w tym momencie powinien zaliczyć ją do przychodów z najmu (przykład 2).

Przykład 1

Załóżmy, że podatnik będący właścicielem dwóch mieszkań zawrze w dniu 1.01.2013 r. umowę najmu jednego z nich. Z umowy tej będzie wynikać, że czynsz wynosi 1.200 zł miesięcznie, a termin jego zapłaty za dany miesiąc przypadać będzie na 10. dzień danego miesiąca.

Przyjmijmy również, że najemca za miesiące od stycznia do sierpnia 2013 r. czynsz będzie płacił regularnie w terminach wynikających z zawartej umowy. Tym samym we wskazanym okresie podatnik uzyska co miesiąc przychód z najmu w wysokości 1.200 zł, a suma tych przychodów wyniesie 9.600 zł. Jednak za miesiące od września do grudnia 2013 r. najemca czynsz zapłaci dopiero w styczniu 2014 r. Wówczas należy uznać, że w okresie IX-XII 2013 wynajmujący przychodu nie osiągnie.

Przykład 2

Podatnik będący właścicielem murowanego, podwójnego garażu, wynajął go na okres od 1.10.2012 r. do 30.06.2013 r. w ramach prywatnego najmu z czynszem w wysokości 250 zł. Umowa zawarta z najemcą określała oprócz wysokości czynszu również pobranie przez wynajmującego w pierwszym dniu obowiązywania umowy kaucji w wysokości jego dwukrotności (tj. 500 zł), na poczet ewentualnych zniszczeń niewynikających z normalnego zużycia. Najemca wpłacił ją zgodnie z umową w wymaganym dniu. W tej dacie u wynajmującego nie powstał jednak przychód z najmu w wysokości otrzymanej kaucji.

Termin zwrotu kaucji wyznaczony został w umowie najmu na ostatni dzień jej obowiązywania. Załóżmy, że w ostatnim dniu najmu, tj. 30.06.2013 r., po dokonaniu oględzin garażu wynajmujący stwierdzi w obecności najemcy całkowite zniszczenie mechanizmu bramy garażowej, który pozwalał na jej automatyczne otwieranie i w tej sytuacji zatrzyma kaucję. Wówczas w tym dniu powstanie u niego przychód z najmu w wysokości 500 zł z tytułu zatrzymanej kaucji.


…pomniejszone o koszty

Z ogólnej definicji kosztu podatkowego zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy o pdof wynika, że kosztami uzyskania przychodu z danego źródła są wszelkie wydatki poniesione w celu jego osiągnięcia, jak również zabezpieczenia lub zachowania źródła jego powstawania, pod warunkiem, że nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o pdof wśród wydatków niestanowiących kosztów.

Odnosząc wskazaną definicję do najmu będącego odrębnym źródłem przychodów należy stwierdzić, że u wynajmującego kosztami będą m.in. wydatki ponoszone na remonty i modernizacje przedmiotu najmu. Jeżeli z postanowień umowy najmu wynikać będzie, że to nie najemca, ale wynajmujący ponosi ze swoich środków opłaty związane z bieżącym utrzymaniem przedmiotu najmu (np. w przypadku najmu lokalu - opłaty za media), wówczas będą one u niego podlegały zaliczeniu w ciężar kosztów najmu. Jeżeli natomiast umowa zawarta przez strony będzie stanowić, że opłaty związane z wynajmowanym lokalem ponosi najemca, to nie będą one kosztami uzyskania przychodów u wynajmującego.

W sytuacji gdy wynajmujący wyposaży np. wynajmowany lokal w meble, sprzęt AGD, RTV itp. sprzęty, wówczas również te wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z najmu bezpośrednio (w przypadku drobnych, małowartościowych sprzętów) lub poprzez odpisy amortyzacyjne (w odniesieniu do sprzętów o wartości powyżej 3.500 zł i przewidywanym okresie używania powyżej roku).

Ponadto wynajmujący ma prawo uznania samego przedmiotu najmu za środek trwały. To z kolei wiąże się z możliwością zaliczenia do kosztów najmu odpisów amortyzacyjnych. Ta możliwość uwarunkowana jest jednak spełnieniem wszystkich warunków przewidzianych w art. 22a-22n ustawy o pdof. Decydując się na zaliczenie przedmiotu najmu do środków trwałych, należy przede wszystkim właściwie ustalić jego wartość początkową. Wartość ta stanowi bowiem podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, których wysokość z kolei ma wpływ na prawidłowe określenie wielkości kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku wynajmowanych budynków i lokali mieszkalnych, można wartość tę ustalić na ogólnych zasadach przewidzianych dla środków trwałych, uzależnionych od sposobu wejścia w ich posiadanie (art. 22g ust. 1 ustawy o pdof). Podatnicy będący osobami fizycznymi mają również możliwość ustalania tej wartości metodą uproszczoną. Polega ona na tym, że podatnicy mogą ją ustalić przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł (art. 22g ust. 10 ustawy o pdof).

W praktyce często bywa tak, że np. lokal przeznaczony do najmu przez pewien okres nie jest wynajmowany (np. między zakończeniem jednej umowy najmu i znalezieniem kolejnego najemcy lub z powodu remontu). W takich sytuacjach wynajmujący nie osiąga przychodów z tego źródła, jednocześnie ponosząc wydatki związane z jego utrzymaniem. Wówczas koszty podatkowe będzie mógł obciążać m.in. opłatami za media oraz bieżące naprawy. Spełniają bowiem warunek poniesionych w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, jakim jest najem.


Jeżeli z umowy najmu wynika, że opłaty związane z utrzymaniem przedmiotu najmu ponosi najemca, wówczas nie stanowią one kosztów u wynajmującego.


Obowiązki wobec fiskusa

opodatkowanie dochodu

Osoby, które zdecydowały się na opodatkowanie dochodów osiąganych z prywatnego najmu według skali, w przeciwieństwie do przedsiębiorców opodatkowanych w ten sposób, nie mają obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Muszą natomiast obliczać i wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. Obowiązek zapłaty zaliczek powstaje u nich poczynając od miesiąca, w którym dochody z najmu przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (art. 44 ust. 3 ustawy o pdof). W 2013 r. kwota ta nie ulegnie zmianie i tak jak dotychczas wynosić będzie 3.091 zł.

Zapłata zaliczki następuje w terminie do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik musi wpłacić do 20 stycznia następnego roku. Z obowiązku zapłaty ostatniej zaliczki zwolniony jest jednak podatnik, który przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45 (art. 44 ust. 6 ustawy o pdof).

Ostateczne rozliczenie za dany rok podatkowy przychodów, kosztów i dochodu z najmu opodatkowanego według skali podatkowej następuje w zeznaniu rocznym składanym na formularzu PIT-36 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli wynajmujący uzyskuje równocześnie z dochodami z najmu inne dochody opodatkowane według skali podatkowej, opodatkowaniu w PIT-36 podlega suma tych dochodów.


rozliczanie straty

W najmie prywatnym może wystąpić sytuacja, w której w danym roku podatkowym wynajmujący poniesie koszty wyższe od osiągniętych przychodów (np. z powodu przeprowadzenia kosztownego remontu przedmiotu najmu lub nieuzyskiwania przychodu z najmu przez kilka miesięcy przy obowiązku ponoszenia kosztów jego utrzymania). W takiej sytuacji poniesie on stratę podatkową. Strata ta podlega rozliczeniu na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 ustawy o pdof.

Przywołane uregulowania wskazują, że podatnik ma prawo do rozliczenia straty poniesionej z danego źródła przychodów (np. prywatnego najmu) poprzez obniżenie dochodu uzyskanego z tego samego źródła, w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Jednocześnie wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty. Rozliczeniu na wskazanych zasadach nie podlegają jedynie straty:

 • z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdof, oraz
   
 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego (art. 9 ust. 3a ustawy o pdof).

Ponieważ wśród wyłączonych z możliwości rozliczenia nie ma strat ze źródła, jakim jest najem, mogą być one rozliczane według wskazanych powyżej zasad. Należy jednak szczególną uwagę zwrócić na to, że strata z najmu za dany rok podatkowy może być rozliczona z dochodami następnych lat podatkowych, ale tylko uzyskanymi z tytułu najmu. Nie jest możliwe rozliczenie jej z dochodami z innego źródła przychodów.


RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Jest to druga z dwóch dopuszczalnych form opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach prywatnego najmu. Tę formę opodatkowania mogą wybrać zarówno osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, jak i prowadzące działalność gospodarczą i dodatkowo uzyskujące przychody z tego źródła. Ważne jest również to, że prowadzący działalność gospodarczą może wybrać ryczałt ewidencjonowany dla przychodów z prywatnego najmu niezależnie od tego, że np. rozmiar działalności lub jej rodzaj wyklucza możliwość zastosowania tej formy opodatkowania w odniesieniu do osiąganych przez niego przychodów z działalności gospodarczej.

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest skuteczny dopiero wówczas, gdy wynajmujący złoży w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o jego dokonaniu. Wybierając tę formę opodatkowania dla najmu po raz pierwszy, powinien je złożyć nie później niż do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia przypada bowiem w niedzielę). Obowiązku składania oświadczenia o wyborze ryczałtu na 2013 r. nie mają bowiem podatnicy, którzy stosowali ryczałt w 2012 r. i zamierzają nadal go stosować w przyszłym roku. Jeżeli natomiast w 2013 r. podatnik nie będzie chciał kontynuować opodatkowania ryczałtem, to powinien w terminie do 21 stycznia 2013 r. zgłosić zmianę formy opodatkowania (art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…).

Natomiast osoby, które przychody z prywatnego najmu zaczną uzyskiwać dopiero trakcie roku podatkowego, obowiązek złożenia oświadczenia o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego mają nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uzyskany pierwszy przychód. Jeżeli natomiast pierwszy taki przychód wystąpi w grudniu, z obowiązku tego będą musiały się wywiązać do końca roku podatkowego (art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…).


Wybór ryczałtu jest skuteczny jedynie po złożeniu oświadczenia o jego dokonaniu.


Od czego podatek i w jakiej wysokości?

O ile przy korzystaniu w najmie ze skali podatkowej opodatkowaniu podlega dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty, to w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego opodatkowaniu podlega sam przychód - bez pomniejszania go o koszty.

Przychód podlegający opodatkowaniu powstaje analogicznie jak przy najmie opodatkowanym według skali podatkowej, czyli w momencie faktycznej zapłaty (postawienia do dyspozycji), o czym stanowi art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…

Podstawę do ustalenia wysokości przychodu z najmu, tak jak w przypadku skali stanowi zawarta między stronami umowa. Wydatki, które zgodnie z umową ponosi najemca, nie są przychodem po stronie wynajmującego. Stąd, gdy zgodnie z umową najemca oprócz czynszu ponosi koszty innych opłat dotyczących lokalu, wówczas u wynajmującego nie powstaje przychód.

Podatnicy bez względu na wysokość przychodów osiągniętych z prywatnego najmu opodatkowanego ryczałtem, podatek od nich zobowiązani są opłacać przez cały rok podatkowy według jednolitej stawki wynoszącej 8,5% (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…).


Wpłaty podatku i zeznanie

Wynajmujący zasadniczo powinien obliczać ryczałt od najmu za każdy miesiąc i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego do dnia 20. następnego miesiąca. Natomiast ryczałt za grudzień podlega wpłacie w terminie złożenia zeznania, tj. do 31 stycznia następnego roku.

Ustawodawca przewidział również przypadki, w których dopuszcza opłacanie ryczałtu raz na kwartał w terminie do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania rocznego.

Możliwość korzystania w 2013 r. z kwartalnego opłacania ryczałtu mają podatnicy:

 • których przychody z tytułu najmu w 2012 r. nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro (tj. 102.550 zł),
   
 • którzy w terminie do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia przypada w niedzielę) zawiadomią o dokonanym wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca swojego zamieszkania.

Ponieważ oba wskazane warunki muszą zostać spełnione łącznie, podatnicy, którzy rozpoczną uzyskiwanie przychodów z najmu w trakcie roku podatkowego, nie mają możliwości kwartalnego opłacania ryczałtu za ten rok.

Omawianego zawiadomienia nie mają natomiast obowiązku składać w 2013 r. podatnicy, którzy w 2012 r. opłacali ryczałt kwartalnie i z możliwości tej chcą korzystać również w 2013 r. Raz dokonany wybór obowiązuje bowiem w latach następnych, chyba że podatnik do 21 stycznia 2013 r. zgłosi likwidację najmu, dokona wyboru innej formy opodatkowania lub zawiadomi urząd skarbowy o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał.

Podatnicy opodatkowujący przychody uzyskane z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym mają obowiązek rozliczenia ich do dnia 31 stycznia następnego roku, w rocznym zeznaniu składanym na formularzu PIT-28.

Przychody z najmu opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym nie podlegają łączeniu z przychodami (dochodami) z innych źródeł opodatkowanymi na zasadach ogólnych na podstawie uregulowań zawartych w ustawie o pdof. W praktyce oznacza to, że przychodów z najmu na ryczałcie nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej ani podatkiem liniowym. W konsekwencji nie można ich rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L lub PIT-37.


NAJEM U MAŁŻONKÓW

Gdy przedmiot najmu należy do wspólnego majątku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, generalnie muszą oni rozliczać przychody z tego tytułu po połowie. Ustawodawca dopuszcza jednak rozwiązanie, w ramach którego przychody z najmu są rozliczane przez jednego z małżonków, jednak nie przysługuje ono z mocy prawa. Dla skorzystania z niego niezbędne jest złożenie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, oświadczenia w tej kwestii.

Z uwagi na to, że nie istnieje ogólnie obowiązujący, sformalizowany wzór takiego oświadczenia o opodatkowaniu całości dochodów przez jednego z małżonków, jego forma jest dowolna. Istotne jest natomiast, aby oświadczenie to miało formę pisemną, a jego treść potwierdzała decyzję małżonków o opodatkowaniu przychodów z najmu tylko przez jednego z nich.

Przedmiotowe oświadczenie jest skuteczne jedynie wówczas, gdy złożone zostanie w ustawowo wyznaczonym terminie, który zależy od formy opodatkowania przychodów z prywatnego najmu. I tak, w przypadku najmu opodatkowanego skalą podatkową oświadczenie to składa się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód (art. 8 ust. 4 ustawy o pdof). Jeżeli natomiast najem opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, należy je złożyć do 20 stycznia roku podatkowego (w 2013 r. do 21 stycznia, gdyż 20 stycznia wypada w niedzielę), a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego, w terminie pierwszej wpłaty ryczałtu (art. 12 ust. 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…).


Osiąganie przychodów z najmu opodatkowanych ryczałtem nie stanowi przeszkody dla skorzystania przez podatnika z preferencyjnego sposobu opodatkowania przewidzianego dla małżonków lub samotnych rodziców.


Wybór opodatkowania całości przychodów z najmu przez jednego z małżonków obowiązuje - w zależności od wybranej formy opodatkowania - przy zapłacie zaliczek lub dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jedynie za dany rok podatkowy, jak również przy dokonywaniu rozliczenia z tego tytułu w rocznym zeznaniu podatkowym (art. 8 ust. 5 ustawy o pdof i art. 12 ust. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…). Z tego względu wyboru sposobu opodatkowania wspólnych przychodów z najmu małżonkowie dokonują co roku. Stąd gdy w 2012 r. dochody z najmu są rozliczane, zgodnie z oświadczeniem, przez jednego z małżonków, a małżonkowie w 2013 r. zamierzają kontynuować ten sposób rozliczania, w wyznaczonym ustawowo terminie w 2013 r. muszą w tej kwestii złożyć kolejne oświadczenie.

Wyrażony w oświadczeniu wybór opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków przestaje obowiązywać, gdy nastąpi podział majątku wspólnego małżonków w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji oraz rzecz będąca przedmiotem umowy najmu przypadnie temu z małżonków, na którym nie ciążył dotychczas obowiązek zapłaty zaliczek i składania zeznania. Wówczas całość dochodu z najmu podlega rozliczeniu przez tego z małżonków, któremu został przyznany przedmiot najmu.

Przykładowe oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów z najmu przez jednego z małżonków
Gorzów Wlkp. 10.01.2013 r.
Anna Cichy
ul. Mickiewicza 30/1, Gorzów Wlkp.
PESEL 69051320987

Paweł Cichy
ul. Mickiewicza 30/1, Gorzów Wlkp.
NIP 599-145-50-32


OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) oświadczamy, że przychody z najmu lokalu mieszkalnego w 2013 r. będą opodatkowane w całości przez Annę Cichy. Zaznaczamy, że jesteśmy małżeństwem o ustanowionej wspólności majątkowej. Przychody z najmu uzyskujemy od 2008 r.

Anna Cichy
Paweł Cichy

Skala podatkowa

Ryczałt ewidencjonowany

forma opodatkowania przysługująca z mocy prawa

wybór ryczałtu należy zgłosić w urzędzie skarbowym w ustawowym terminie składając oświadczenie o dokonanym wyborze

podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli przychody osiągnięte z najmu pomniejszone o koszty ich uzyskania; rozlicza się go wraz z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej, co może powodować zwiększenie stawki podatku z 18% na 32%, gdy suma dochodów przekroczy kwotę 85.528 zł

podstawę opodatkowania stanowią przychody z najmu niepomniejszane o koszty jego uzyskania; stawka ryczałtu dla najmu wynosi 8,5% niezależnie od wysokości uzyskanego z tego tytułu przychodu

nie ma możliwości wyboru kwartalnego opłacania zaliczek od przychodów z najmu opodatkowanego według skali podatkowej

podatnicy, którzy w 2012 r. osiągnęli przychody z najmu w wysokości nieprzekraczającej równowartość 102.550 zł, mogą opłacać w 2013 r. ryczałt kwartalnie po zgłoszeniu wyboru tej formy opłacania ryczałtu w ustawowym terminie

opodatkowanie najmu przez jednego z małżonków należy zgłosić w urzędzie skarbowym w ustawowym terminie (art. 8 ust. 4 ustawy o pdof)

opodatkowanie najmu przez jednego z małżonków należy zgłosić w urzędzie skarbowym w ustawowym terminie (art. 12 ust. 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym… (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.)

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Zatwierdzenie SF 2021 na postawie jakiego dokumentu
Na podstawie jakiego dokumentu następuje zatwierdzenie sprawozdania finansowego ? ZZW( zwyczajne zgromadzenie wspolników) chodzi o sp.z o.o
Przelew między kontami euro spółki
Robie przelewy w spółce z o o. Przelewem pieniądze z jednego konta euro na inne euro tej samej spółki czy w tym momencie powstają różnice kursowe? Księgowa mi zarzuciła że (...)
Badania okresowe u kilku pracodawców
Pracownik pracuje w kilku firmach na takim samym stanowisku.Kończą mu się badania okresowe. Otrzymał od nas skierowanie na ww do naszej poradni lekarskiej. Dostarczył orzeczenie lekarskie wystawione z innej poradni (...)
Sprzedaż. samochodu na ryczałcie i VAT .
Witam, klient rzucił mi hasło i zaczęłam powiątpiewać... Sytuacja sprzedaż samochodu jako ŚT w działalności jdg na ryczałcie + VAT. Według mnie przychód netto opodatkowany jest stawką ryczałtu (...)
Nabycie drugiego "przedsiębiorstwa"
Przychodnia Lekarska Sp.z o.o. ( własność osób prywatnych) zakupiła inna Przychodnie. Umowa zakupu opiewa o mienie ruchome Zbywcy ( sprzęt). Została wystawiona faktura za sprzedaz czyli dla Przychodni Lekarskiej to (...)
PIT 36 za 2021 po terminie
Nie złożyłam zeznania rocznego PIT 36 za 2021 r. Będę PIT 36 składać korzystając z programu Gofin i wyślę elektronicznie , ale jak dołączyć czynny żal ? Czy wysłać (...)
Deklaracja 0,00 składki zdrowotnej
Czy korzystając z art 82 ust 8 i deklarując składkę zdrowotną w wysokości 0,00 zł, trzeba udokumentować w ZUS-ie przychód za dany miesiąc.
Faktura końcowa do paragonu jak w JPK
Pierwszy raz mam taką firmę, która wystawia duzo zaliczek dla osób fiz i nie wiem jak wykazywać faktury końcowe do zaliczek fiskalizowane na kasie. Przykład: Faktura na os. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.