kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Podwyższanie stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych w szczególny sposób

W ściśle określonych przypadkach stawki amortyzacyjne podane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 do ustawy o PIT i ustawy o CIT) podatnicy mogą podwyższać przy pomocy współczynników zwiększających stawkę.

Zwróć uwagę!
 1. Możliwość podwyższenia rocznej stawki amortyzacyjnej dotyczy wyłącznie środków trwałych amortyzowanych liniową metodą amortyzacji, o której mowa w art. 22i updof i art. 16i updop.
   
 2. Podwyższać można wyłącznie stawki określone w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, a nie stawki w inny sposób wcześniej zmienione (obniżone, podwyższone czy ustalone indywidualnie).

Zastosowanie współczynnika polega na pomnożeniu rocznej stawki amortyzacyjnej przez wartość odpowiedniego współczynnika. Jeżeli przykładowo podstawowa stawka amortyzacyjna wynosi 20%, to przy wykorzystaniu współczynnika 1,4 roczna stawka amortyzacyjna wyniesie 28% (20% x 1,4).

Roczne stawki amortyzacyjne mogą być podwyższone przy zastosowaniu określonych współczynników dla:

 • budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych lub złych,
   
 • maszyn, urządzeń i środków transportu (z wyjątkiem morskiego taboru pływającego) używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych lub wymagających szczególnej sprawności technicznej,
   
 • maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) poddanych szybkiemu postępowi technicznemu.

Zasady stosowania podwyższonych stawek wynikają z art. 22i ust. 2-4, 6 i 7 updof oraz art. 16i ust. 2-4, 6 i 7 updop.

1. Budynki i budowle używane w warunkach pogorszonych lub złych

W zakresie budynków i budowli używanych przez podatników w warunkach pogorszonych lub złych, będą oni mieli prawo uwzględnienia odpowiednio współczynnika 1,2 lub 1,4 od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te warunki pogorszone lub złe zaczęły wpływać na użytkowane budynki i budowle. Natomiast od miesiąca następującego po miesiącu, w którym budynki albo budowle przestały być wykorzystywane w warunkach pogorszonych lub złych, podatnicy mają obowiązek zrezygnować z zastosowania współczynnika podwyższającego stawkę podaną w Wykazie stawek amortyzacyjnych.

Zgodnie z objaśnieniami do Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, za pogorszone warunki używania budynków i budowli uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu. Natomiast za złe warunki używania budynków i budowli uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

Podwyższanie stawek amortyzacyjnych dla budynków i budowli
warunki uzasadniające podwyższenie rocznej stawki amortyzacyjnej współczynnik podwyższający moment podwyższenia współczynnikiem i rezygnacji z tego podwyższenia (obniżenia)
używanie w warunkach pogorszonych, czyli używanie budynków i budowli pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu nie wyższy niż 1,2 w razie wystąpienia lub ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek podstawowych ulegają one zmianom (podwyższeniu lub obniżeniu) począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany
używanie w warunkach złych, czyli używanie budynków i budowli pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych; dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu nie wyższy niż 1,4 w razie wystąpienia lub ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek podstawowych ulegają one zmianom (podwyższeniu lub obniżeniu) począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany

2. Maszyny, urządzenia oraz środki transportu intensywnie eksploatowane lub wymagające szczególnej sprawności technicznej

Amortyzując metodą liniową, podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej - przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie wyższych niż 1,4.

Zgodnie z objaśnieniami do Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2 updof oraz art. 16i ust. 2 pkt 2 updop, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

Ustawy o podatku dochodowym (PIT i CIT) nie określą przesłanek, jakie powinny być spełnione, aby uznać, że np. środki transportu są "używane bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych". Jak wynika z interpretacji organów podatkowych, w przypadku środków transportu jednym z kryteriów oceny może być średnioroczny przebieg konkretnego środka transportu (m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 kwietnia 2014 r., nr IPPB5/423-89/14-2/MK).

Podwyższanie stawek amortyzacyjnych dla maszyn, urządzeń oraz środków transportu (z wyłączeniem morskiego taboru pływającego)
warunki uzasadniające podwyższenie rocznej stawki amortyzacyjnej współczynnik podwyższający moment podwyższenia współczynnikiem i rezygnacji z tego podwyższenia (obniżenia)
- używanie bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych - ustawodawca nie wskazał, co należy rozumieć przez używanie bardziej intensywne w stosunku do warunków przeciętnych, więc pozostaje to w gestii podatnika, albo
- wymaga się szczególnej sprawności technicznej, co ma miejsce, gdy maszyny, urządzenia i środki transportu używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane są w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie
nie wyższy niż 1,4 w razie wystąpienia lub ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek podstawowych ulegają one zmianom (podwyższeniu lub obniżeniu) począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany

3. Maszyny i urządzenia poddane szybkiemu postępowi technicznemu

Amortyzując metodą liniową, podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0.

Maszyny i urządzenia zaliczone do grupy 4-6 i 8 KŚT to:

 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4), w tym m.in. obrabiarki do metali, maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych,
   
 • maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5), w tym m.in. maszyny i urządzenia dla przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne,
   
 • urządzenia techniczne (grupa 6), w tym m.in. urządzenia dla radiofonii, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne,
   
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8), w tym m.in. meble, dywany, lustra, sprzęt gospodarstwa domowego, sejfy, kasy pancerne, sprzęt oświetleniowy, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki, zbiory biblioteczne.

Zgodnie z objaśnieniami do Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 KŚT, poddane szybkiemu postępowi technicznemu rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

Podatnicy mogą podwyższać stawki dla środków trwałych o współczynnik 2,0 bądź rezygnować z ich stosowania począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Wobec tego podjąwszy decyzję o skorzystaniu ze współczynnika można powrócić do zasad stosowania stawki amortyzacyjnej z Wykazu od 1 stycznia roku następnego.

Podwyższanie stawek amortyzacyjnych dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT poddanych szybkiemu postępowi technicznemu
warunki uzasadniające podwyższenie rocznej stawki amortyzacyjnej współczynnik podwyższający moment podwyższenia współczynnikiem i rezygnacji z tego podwyższenia (obniżenia)
maszyny i urządzenia poddane szybkiemu postępowi technicznemu muszą być z grupy 4-6 i 8 KŚT nie wyższy niż 2,0 podwyższać stawki bądź rezygnować z ich stosowania można począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego

UWAGA! Stosownie do art. 22i ust. 6 updof i art. 16i ust. 6 updop, w przypadku podwyższenia stawek amortyzacyjnych podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych przy zastosowaniu współczynników określonych odpowiednio w art. 22i ust. 2 updof i art. 16i ust. 2 updop, należy dla poszczególnych środków trwałych stosować jeden wybrany współczynnik, przez który mnoży się stawkę amortyzacyjną właściwą dla danego środka trwałego, przyjętą z Wykazu stawek amortyzacyjnych. Oznacza to, że gdy środek trwały spełnia warunki uprawniające do skrócenia amortyzacji z kilku tytułów (np. jest używany bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych oraz jest poddany szybkiemu postępowi technicznemu), podatnik może stosować tylko jeden wybrany współczynnik.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.