kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych pomniejszany o nieobecności - obliczanie zaliczki na podatek

Wypłacamy pracownikowi ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Jaką część potrącić z tego ryczałtu za każdy dzień nieobecności w 2016 roku? Czy kwoty ryczałtu pomniejszać o zaliczkę na podatek dochodowy?

Ryczałt pomniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy dzień nieobecności w pracy. Kwotę ryczałtu dodaje się do przychodów pracowników uzyskanych w danym miesiącu i od tak ustalonej sumy należy obliczać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Pomniejszanie ryczałtu samochodowego o nieobecności w pracy

Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.). Krótko przypomnijmy, że zgodnie z tym rozporządzeniem, zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych m.in. samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu.

Zwrot wydatków związanych z używaniem przez pracownika prywatnego samochodu osobowego może być dokonywany w formie ryczałtu lub z uwzględnieniem tzw. kilometrówki.

Miesięczny ryczałt obliczany jest jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu i miesięcznego limitu przyznanych kilometrów na jazdy lokalne (limit ten nie może przekraczać norm wskazanych w § 3 ww. rozporządzenia). Wypłata ryczałtu następuje po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Aktywne druki i formularze
Wzór oświadczenia o używaniu
samochodu do celów służbowych
dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Podatki dochodowe

Kwotę ryczałtu zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Przykład 1

Pracownik złożył oświadczenie o używaniu samochodu osobowego do celów służbowych, z którego wynika, iż w lutym br. był nieobecny w pracy z powodu choroby przez 6 dni. Zgodnie z umową, pracownikowi przysługuje 300 km limitu na jazdy lokalne. Stawka za 1 km dla używanego przez pracownika samochodu wynosi 0,5214 zł.

Za luty br. przysługuje pracownikowi ryczałt w kwocie 113,76 zł obliczony następująco:

300 km × 0,5214 zł/km = 156,42 zł;

156,42 zł - (156,42 zł × 6/22) = 113,76 zł.

W celu obliczania wysokości ryczałtu warto korzystać z ogólnie dostępnych kalkulatorów znajdujących się na naszej stronie internetowej.

Kalkulatory
Kalkulatory dostępne są w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Przychód pracownika i zaliczka na podatek

Wypłacany pracownikowi ryczałt zalicza się do przychodów ze stosunku pracy.

Zgodnie z art. 12 ustawy o PDOF, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Do takich przychodów zalicza się także kwoty zwracanego pracownikowi ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów firmowych. Przychód ten, w przypadkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 23b ww. ustawy, jest zwolniony z podatku, ale dotyczy tylko niektórych pracowników. Zgodnie bowiem z tym przepisem, zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, jest wolny od podatku dochodowego, jeżeli samochód jest wykorzystywany w jazdach lokalnych, a obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw.

Odrębnymi ustawami, do których odsyła powyższy przepis (jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 11 września 2015 r., nr IPPB4/4511-733/15-2/JK3), są ustawy:

Zatem zwolnienie z podatku dochodowego obejmuje tylko tych pracowników, dla których ustawy przewidują prawo do zwrotu lub nakładają obowiązek zwrotu kosztów z tytułu używania pojazdów pracownika. W pozostałych przypadkach ryczałt za jazdy lokalne jest opodatkowany. Przychód pracownika z tego tytułu powinien być opodatkowany wraz z innymi przychodami, czyli dodany do uzyskanych w danym miesiącu wynagrodzeń i innych przychodów uzyskanych ze stosunku pracy. Od tak ustalonych przychodów płatnik oblicza zaliczkę na podatek dochodowy. Przypomnieć należy, że zwrot pracownikom kosztów używania własnych pojazdów w jazdach lokalnych dla potrzeb pracodawcy, w formie miesięcznego ryczałtu, do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury - nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS (§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.).

Przykład 2

Pracownik w lutym br. otrzymał wynagrodzenie w kwocie 2.500 zł oraz ryczałt za jazdy lokalne w kwocie 113,76 zł.

Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych:

Wiersz Wyszczególnienie Kwota
1. Wynagrodzenie zasadnicze 2.500,00 zł
2. Ryczałt samochodowy podlegający opodatkowaniu 113,76 zł
3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) 2.500,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 3 × 13,71%) 342,75 zł
5. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 3 - wiersz 4) 2.157,25 zł
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 5 × 9%) 194,15 zł
7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 5 × 7,75%) 167,19 zł
8. Koszty uzyskania przychodu 111,25 zł
9. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu
(wiersz 1 + wiersz 2 - wiersz 8 - wiersz 4)
2.160,00 zł
10. Zaliczka na podatek (wiersz 9 × 18%) - 46,33 zł 342,47 zł
11. Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego, po zaokrągleniu
(wiersz 10 - wiersz 7)
175,00 zł
12. Wynagrodzenie netto do wypłaty (wiersz 1 + wiersz 2 - wiersz 4 - wiersz 6 - wiersz 11) 1.901,86 zł

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Rozliczenie 2017
Dostałam PIT-11 za 2017 z jednego stosunku pracy i zastanawiam się czy powinnam złożyć w urzędzie skarbowym PIT czy też urząd sam mnie rozliczy. Nie mam żadnych odliczeń. Jak (...)
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej.zakręciłam się w tym wszystkim..
Pracownik w dniu 06.11.2013 uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po przepraowaniu roku od uzyskania tego stopnia należał się jej dodatkowy urlop - 10 dni. Czyli z dniem 05.11.2014 ma już 10 (...)
Podwyższenie wynagrodzenia
Czy wystarczy napisać ,że z dniem 1.01.2018 przyznaję wynagrodzenie zasadnicze w wys........ aby nie robić aneksów do umów/ są to umowy z lat 1990 i starsze a wtedy taka była forma/
Słodycze a VAT
Witam. Zakupiliśmy ptasie mleczko dla naszych kontrahentów. Czy od takich zakupów mam prawo odliczyć VAT?
Okres pobierania zasiłku przed świadczeniem.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy. Rozumiem, że okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego poprzedzającego zasiłek nie zliczamy do (...)
Samochód wykupiony z leasingu
Czy wykupiony z leasingu samochód w październiku mogę amortyzować podatkowo już za październik czy od następnego miesiąca ?
Konta związane z ubezpieczeniami społecznymi
Witam, czy w związku z wprowadzeniem przez ZUS jednego numeru kont do wpłat składek należy zmienić plan kont. Do tej pory były rozbudowana analityka składek - rozrachunki i konta kosztowe. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60