kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013

Praca w szczególnych warunkach a podwyższony wiek emerytalny

Czy podwyższenie wieku emerytalnego ma wpływ na uprawnienia do emerytury osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze?

Podwyższenie wieku emerytalnego nie spowodowało jego wydłużenia dla osób korzystających z prawa do emerytury w obniżonym wieku.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., które wykonywały pracę zaliczoną do prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą nabyć prawo do emerytury, jeżeli niżej wymienione warunki spełniły do dnia 31 grudnia 2008 r., tj.:

  • osiągnęły wiek emerytalny przewidziany dla określonych grup zawodowych,
  • udowodniły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat (odpowiednio 10 lat) pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Ponadto, jeżeli osoby te przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, dalej OFE zgłaszając wniosek o emeryturę, muszą jednocześnie wnioskować o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa. Wniosek o przyznanie emerytury może być zgłoszony również po 31 grudnia 2008 r., z tym że najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień osiągnięcia wieku emerytalnego. Zasady przejścia na tę emeryturę zostały określone w art. 46 w związku z art. 32 ustawy emerytalnej i w chwili obecnej z uprawnień tych może skorzystać już niewielkie grono ubezpieczonych.

Wykaz prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, długość wymaganego stażu pracy dla danej grupy zawodowej oraz wiek wcześniejszego przejścia na emeryturę określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.), dalej rozporządzeniu.

Przykład

Ubezpieczona urodzona 18 grudnia 1953 r. do końca 2008 r. spełniła wszystkie warunki wymagane do przyznania wcześniejszej emerytury na podstawie art. 32 ustawy emerytalnej, tj. udowodniła 28-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach wymienionej w wykazie A oraz nie przystąpiła do OFE.

W sierpniu 2013 r. zgłosiła wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury w związku z wykonywaniem pracy w szczególnych warunkach. ZUS przyznał emeryturę w obniżonym wieku, ponieważ zainteresowana spełniła wszystkie wymagane warunki do końca 2008 r. bez znaczenia jest, że wiek emerytalny osiągnie dopiero 18 kwietnia 2014 r. (60 lat i 4 miesiące).


Dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. posiadających odpowiedni okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienionej w ww. rozporządzeniu z dnia 7 lutego 1983 r. ustawodawca przewidział dodatkową możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Na podstawie przepisów art. 184 ustawy emerytalnej osoby te mogą skorzystać z wcześniejszego przejścia na emeryturę, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

  • na dzień 1 stycznia 1999 r. posiadały okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla kobiet co najmniej 20 lat, a dla mężczyzn co najmniej 25 lat, w tym odpowiednio co najmniej 10 lub 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • osiągnęły obniżony wiek emerytalny przewidziany w ww. rozporządzeniu z dnia 7 lutego 1983 r. odpowiedni dla różnych grup zawodowych,
  • nie przystąpiły do OFE albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Obecnie osoby te dla nabycia prawa do emerytury nie muszą rozwiązywać dotychczasowego stosunku pracy. Jeżeli jednak osoba, której ZUS ustali prawo do emerytury w obniżonym wieku, na mocy art. 184 ustawy emerytalnej, nie rozwiąże dotychczasowego stosunku pracy, to ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. Zgodnie bowiem z art. 103a ustawy emerytalnej prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Przykład

Mężczyzna urodzony w połowie października 1953 r. legitymuje się 35-letnim stażem pracy, a ponadto udowodnił 5 lat okresów nieskładkowych. Jest członkiem OFE.

Na dzień 1 stycznia 1999 r. udowodnił on 21 lat pracy, w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach wymienionej w wykazie A do rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. oraz 5 lat okresów nieskładkowych.

W październiku 2013 r. po osiągnięciu wieku 60 lat zamierza złożyć wniosek o ustalenie emerytury w obniżonym wieku ze względu na wykonywanie pracy w szczególnych warunkach.

ZUS przyzna mężczyźnie emeryturę w obniżonym wieku (pod warunkiem, że złoży również wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w OFE na dochody budżetu państwa), ponieważ osiągnie wiek 60 lat i na dzień 1 stycznia 1999 r. udowodnił 26-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach wymienionej w wykazie A.

Zakładając, że mężczyzna rozwiąże dotychczasowy stosunek pracy z dniem 30 listopada 2013 r., to ZUS podejmie wypłatę emerytury od 1 grudnia 2013 r.

Ważne: Okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 7 lutego 1983 r. są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r., które nie nabyły prawa do emerytury w obniżonym wieku na podstawie ww. przepisów mogą się ubiegać o emeryturę pomostową. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237, poz. 1656 z późn. zm.), dalej ustawy pomostowej prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn,

4) ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,

5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy pomostowej lub art. 32 i art. 33 ustawy emerytalnej,

6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy pomostowej,

7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Dla niektórych grup zawodowych wiek emerytalny oraz okres pracy "szczególnej" podane powyżej w pkt 2 i 3 są niższe i zostały określone w art. 5-11 ustawy pomostowej.


Zwracamy uwagę!
Ustawa pomostowa dopuściła odstępstwa od przesłanki wymienionej w art. 4 pkt 6 tej ustawy, czyli wykonywania po dniu 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 tej ustawy. Prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która po 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 tej ustawy, jeżeli osoba ta:

  • spełnia warunki określone wyżej w pkt 1-5 i 7,
  • w dniu wejścia w życie ustawy pomostowej, czyli 1 stycznia 2009 r., miała wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy pomostowej (art. 49 ustawy pomostowej).

Jeśli więc dana osoba posiada wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie pomostowej, to pomimo że po 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy "szczególnej" może ubiegać się o emeryturę pomostową. Oczywiście zakładając, że spełnia pozostałe warunki.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Pozostałe kalkulatory:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60